Najmilsza apteka - ankieta

Najmilsza apteka - ankieta

Już po raz trzeci odbywa się konkurs na "Najmilszą Aptekę ze znakiem Apteki Dbam o Zdrowie".
/ 24.07.2007 11:46
Najmilsza apteka - ankieta

Polska Grupa Farmaceutyczna i magazyn o zdrowiu VITA już po raz trzeci organizują ogólnopolski konkurs na "Najmilszą Aptekę ze znakiem Apteki Dbam o Zdrowie". Tak jak w ubiegłych latach "Najmilszą Aptekę" będą wybierać pacjenci - jedną w każdym województwie i jedną w Warszawie.

Konkurs organizowany jest pod patronatem programu Dbam o Zdrowie. Jego uczestnikami są klienci aptek, czytelnicy magazynów: Vita, Dbam o zdrowie, Przyjaciółka, Super Express oraz Internauci.

Dla 100 osób, które przygotują najciekawsze uzasadnienia mamy zestawy kosmetyków Galanea, a dla zwycięskich aptek, wyróżnienie, które będą mogły umieścić w aptece.
UWAGA! Akcja obejmuje tylko apteki ze znakiem "Dbam o Zdrowie".

Wydrukowaną ankietę wypełnij i zostaw w najbliższej aptece Dbam o Zdrowie lub wyślij na adres:
Tauber Promotion
ul. Gombrowicza 15
01-682 Warszawa
na kopercie dopisz "Najmilsza apteka"

Kliknij, by ściągnąć ankietę: "Najmilsza Apteka pod znakiem Apteki Dbam o Zdrowie"


Regulamin konkursu pod nazwą
"Najmilsza Apteka ze znakiem Apteki Dbam o Zdrowie"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Najmilsza Apteka ze znakiem Apteki Dbam o Zdrowie" (dalej zwany "Konkursem") są: DOZ S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 1 oraz spółka Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19 oraz Media Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10 (dalej zwane Organizatorem).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibach Organizatora i na stronach internetowych www.dbamozdrowie.pl oraz polki.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
• 200 zestawów kosmetyków (100 dla czytelników Super Express’u i 100 dla czytelników magazynu VITA, magazynu Dbam o Zdrowie oraz internautów)
1.7. Nagrodami przeznaczonymi dla wybranych przez uczestników konkursu Aptek są:
• 17 wyróżnień w postaci naklejek "Najmilsza apteka ze znakiem Dbam o Zdrowie" do umieszczenia w aptekach
• 17 nagród, każda o łącznej wartości 5000 zł brutto

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach magazynu Vita nr 6, na łamach magazynu Dbam o Zdrowie nr 5 i nr 6 na łamach magazynu Przyjaciółka nr 28, na łamach Super Expressu oraz dodatku Super Expressu "Sekrety zdrowia i urody", wydanych w roku 2007 oraz na stronach www.dbamozdrowie.pl oraz polki.pl
2.2. Konkurs zostanie ogłoszony i rozpocznie się w dniu 28.05 2007 wraz z ukazaniem się plakatów w 2000 aptek ze znakiem Apteki Dbam o Zdrowie, a zakończy się w dniu 31.08.2007
2.3 Konkurs obejmuje łącznie 3 publikacje w magazynie Vita
Nr 6 - na rynku 28.05.2007 w którym nastąpi ogłoszenie konkursu
Nr 7 – na rynku 27.06.2007 r w którym ukaże się ankieta konkursowa. Rozwiązanie Konkursu nastąpi w numerze 1 – na rynku 30.12.2007 r., w którym zamieszczona zostanie lista nagrodzonych aptek i relacja z gali wręczenia nagród o wielkości 2 (słownie dwóch) stron.
2.4 Konkurs obejmuje 1 publikację w tygodniku "Przyjaciółka" Nr 28 - na rynku 12.07.2007, w którym ukaże się ankieta konkursowa.
2.5 Konkurs obejmuje 6 publikacji w Super Expressie
14.06. 2007 ukaże się zapowiedź konkursu
04.07.2007, 11.07.2007, 16.07.2007, 25.07.2007 ukaże się ankieta konkursowa
W listopadzie 2007 ukaże się relacja z Gali wręczenia nagród.
2.6 Konkurs obejmuje 13 publikacji w dodatku Super Expressu "Sekrety Zdrowia i Urody"
17.07.2007 ukaże się ankieta konkursowa
od 17.07.2007 przez kolejnych 12 emisji ukaże się reklama Dbam o Zdrowie
2.7 Konkurs obejmuje 2 publikacje w magazynie "Dbam o Zdrowie"
- numer 7/8 2007r., w którym ukaże się ankieta konkursowa.
- numer 12/2007r., w którym zamieszczona zostanie relacja z Gali wręczenia nagród, wraz z listą nagrodzonych aptek i uczestników konkursu.
2.8 Konkurs obejmuje 1 publikację w magazynie "Bez recepty" - numer 12/2006r,
w którym zamieszczona zostanie relacja z gali wręczenia nagród

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Konkurs polegał będzie na wyborze Najmilszej Apteki ze znakiem Apteki Dbam
o Zdrowie. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.2. Najmilsza apteka ze znakiem Apteki Dbam o Zdrowie zostanie wybrana na podstawie odpowiedzi na zamknięte pytanie konkursowe.
3.3. Laureaci Konkursu w liczbie 200 zostaną wyłonieni spośród osób, które nadeślą najciekawsze uzasadnienie. Wyboru dokona Jury Konkursowe.
3.4. Jedna osoba może nadesłać więcej niż jedno zgłoszenie.
3.5. Konkurs prowadzony będzie drogą pocztową, wypełnione ankiety należy przesłać na adres:
Agencja Tauber Promotion, ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa, na kopercie dopisując "Najmilsza apteka" oraz w aptekach zrzeszonych w programie Apteki Dbam o Zdrowie, ologowanych znakiem Apteki Dbam o Zdrowie; lub wypełnione ankiety należy przekazać farmaceucie w aptece, który skompletuje dostarczone ankiety i w terminie 7 dni od zakończenia konkursu tj. 31 sierpnia 2007 r. przy współpracy pracowników Dbam o Zdrowie przekaże je w zamkniętej kopercie z napisem "Najmilsza Apteka" na adres Dbam o Zdrowie ul. Zbąszyńska 1, 91-342 Łódź. Konkurs realizowany będzie także poprzez strony internetowe www.dbamozdrowie.pl, www polki.pl
3.6. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów dla celów związanych z Konkursem oraz w razie wygranej na publikację jego danych (imię nazwisko i miejscowość) na łamach wydania nr 9/2006 magazynu Vita, w którym ogłoszone zostaną wyniki Konkursu.
3.7. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko i adres zamieszkania, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego będą przetwarzane przez organizatorów konkursu tj. Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 i Dbam o Zdrowie S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zbąszyńskiej 1, w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów lub usług organizatorów konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu został wyłożony do wglądu w siedzibie Organizatorów.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.1
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej listownie lub telefonicznie w terminie najpóźniej do dnia 30.09.2006r. Koszty rozmów telefonicznych z laureatami pokrywa Organizator.
4.3. Zwycięskie Apteki zostaną powiadomione o wygranej listownie lub telefonicznie
w terminie najpóźniej do dnia 30.09.2007r. Koszty rozmów telefonicznych z aptekami pokrywa Organizator.
4.4. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej, w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody (w przypadku nagrody powyżej 760 złotych) Nagrody dla poszczególnych laureatów rozdane zostaną podczas Gali rozdania nagród, która odbędzie się w dniach między 11–13.11.2007r. lub wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w liście /sms-em/mailem w terminie najpóźniej 60 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej, o ile laureat uiści należny podatek zgodnie z postanowieniami pkt. 4.3 Regulaminu. W przypadku nie uiszczenia podatku przez laureata podatku prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.5. Nagrody dla zwycięskich aptek rozdane zostaną podczas Gali rozdania nagród, która odbędzie się do dnia w dniach między 11–13.11.2007r. lub wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora w terminie najpóźniej 60 dni od dnia powiadomienia Apteki o wygranej.
4.6. W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.7. W przypadku, nie podjęcia przez zwycięską aptekę nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji apteki, prawo do nagrody wygasa.
4.8. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.9. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na łamach magazynu VITA listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Najmilsza Apteka ze znakiem Apteki Dbam o Zdrowie"
5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt. 5.1 nie będą rozpatrywane.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej "Komisja") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
(b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!