Leczenie szpitalne

Pacjent ma prawo wyboru dowolnego szpitala, posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie całej Polski. Skierowanie do szpitala wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista działający na podstawie kontraktu z NFZ, a także lekarz przyjmujący w gabinecie prywatnym, który nie posiada umowy z Funduszem.
/ 05.01.2010 08:56
Pacjent ma prawo wyboru dowolnego szpitala, posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie całej Polski. Skierowanie do szpitala wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista działający na podstawie kontraktu z NFZ, a także lekarz przyjmujący w gabinecie prywatnym, który nie posiada umowy z Funduszem.

Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie. W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania. Lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

Leczenie szpitalne

Ważne
  • w stanie nagłym (tj. w stanie, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia) świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania;
  • w przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent wpisywany jest na listę oczekujących. Szpital ustala, kierując się wskazaniami medycznymi, kolejność udzielenia świadczenia i wpisuje pacjenta za jego zgodą w kolejnej pozycji na liście oczekujących;
  • w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta wskazującego na potrzebę wcześniejszego (niż w ustalonym terminie) udzielenia świadczenia, ustalany jest nowy termin przyjęcia pacjenta do szpitala;
  • w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu przyjęcia na leczenie, świadczeniodawca w każdy możliwy sposób informuje pacjenta o nowym terminie udzielenia świadczenia.
Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia zobowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku stanu nagłego dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielenia świadczenia (jeśli pacjent przebywa w szpitalu), lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej. W razie nie przedstawienia dokumentu w określonych terminach świadczenie zostaje udzielone na koszt pacjenta.

Poza kolejką
  • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci;
  • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, mają: uprawnieni żołnierze i pracownicy.
Skierowanie na leczenie szpitalne zachowuje swoją ważność do czasu realizacji poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta. Bez skierowania szpital udzieli świadczeń w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu.

Hospitalizacja
W trakcie pobytu w szpitalu w ramach ubezpieczenia pacjentowi przysługują bezpłatne zabiegi, operacje, badania i lekarstwa potrzebne w procesie leczenia, jak również wszelkie inne świadczenia związane z hospitalizacją - wyżywienie, zakwaterowanie, opieka pielęgniarska, rehabilitacja. NFZ nie finansuje natomiast usług dodatkowych, takich jak indywidualny dyżur pielęgniarki czy telewizor w pokoju. Odpłatny jest również całodobowy pobyt opiekuna dziecka (tzw. koszty hotelowe), które jest leczone na oddziale szpitalnym. Matka nie płaci za nocleg tylko w wypadku, gdy karmi dziecko piersią - do 7 dni od porodu, a pozostaje w szpitalu z powodu stanu zdrowia dziecka.

Uwaga!
Jeśli zdarzy się, że lekarz zażąda opłaty za badania, leki, środki opatrunkowe i sprzęt medyczny, niezbędny do wykonania świadczenia medycznego, będzie to bezpodstawne i bezprawne. Niedopuszczalne jest również zmuszanie  pacjentów  do wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia w szpitalu. W takim wypadku należy zażądać rachunków za dodatkowe wydatki (z wyraźnym zapisem, kto wystawia rachunek i za co) oraz powiadomić o tym rzecznika praw pacjenta.

Pacjent po zakończeniu hospitalizacji (także w szpitalnym oddziale ratunkowym) powinien otrzymać kartę informacyjną oraz w zależności od potrzeb m.in.: skierowania do lekarzy specjalistów, informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie.
 
Opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej Centrali NFZ
Współpraca merytoryczna: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164 poz. 1027 - j.t ).
źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!