Postęp w leczeniu zaawansowanego raka piersi

badanie/ fot. Fotolia
Po raz pierwszy od 15 lat kobiety z hormonozależnym zaawansowanym rakiem piersi doczekały się nowoczesnej terapii. Hormonozależny HER2-ujemny rak piersi to najbardziej rozpowszechniona postać tego nowotworu u kobiet.
/ 10.10.2012 12:15
badanie/ fot. Fotolia

Aż 2/3 Polek dotkniętych rakiem piersi choruje właśnie na ten typ raka (hormonozależny HER2-ujemny)1,2. Wysoka skuteczność terapii hormonalnych stosowanych w leczeniu przerzutowego raka piersi maleje z czasem, bowiem nowotwór rozwija mechanizmy hormonooporności. Od niedawna onkolodzy zyskali nową broń w walce z tą chorobą. Onkolodzy, podczas sesji w trakcie III Kongresu Onkologii Polskiej 10 października we Wrocławiu, będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi badaniami dotyczącymi innowacyjnej terapii pozwalającej na zahamowanie mechanizmów hormonooporności i przywrócenie wrażliwości raka piersi na leczenie hormonalne. Chyba nikt tak nie czeka na nowe leki, jak chorzy na raka. Czas gra na niekorzyść, a stawką jest życie.

23 lipca b.r. Europejska Agencja Leków (EMA) zarejestrowała ewerolimus (Afinitor) do stosowania u kobiet po menopauzie, chorych na zaawansowanego hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi3,4. Stosuje się go w skojarzeniu z eksemestanem, po niepowodzeniu leczenia letrozolem lub anastrozolem. Rejestracji dokonano w oparciu o wyniki wieloośrodkowego badania „BOLERO-2” (ang. Breast cancer trials of OraL EveROlimus-2). Wyniki tego badania będą przedmiotem dyskusji podczas sesji satelitarnej „Hormonoterapia zaawansowanego raka piersi”.

Badanie było przeprowadzone w 189 ośrodkach z 24 krajów, w tym w Polsce. Wzięły w nim udział 724 chore z zaawansowanym rakiem piersi. Zostało ono przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo i z randomizacją. Wykazano w nim, że leczenie ewerolimusem w skojarzeniu z eksemestanem zwiększyło ponad dwukrotnie czas do progresji choroby do 10,6 mies. w porównaniu z terapią eksemestanem w monoterapiigdzie czas do progresji wynosił 4,1 mies.5.

"Ewerolimus, dzięki przywróceniu hormonowrażliwości raka piersi, daje szansę na wydłużenie życia chorym przy zachowaniu dobrej jakości życia. Jednocześnie znamiennie opóźnia moment, kiedy trzeba będzie rozpocząć chemioterapię stanowiącą kolejny etap leczenia zaawansowanego raka piersi, będącego de facto chorobą przewlekłą i wymagającą nieustannej terapii. Ewerolimus jest lekiem ukirunkowanym molekularnie, który do tej pory stosowany był u chorych na zaawansowanego raka nerki. Cząsteczki ewerolimusu hamują kluczowy przekaźnik w komórce nowotworowej, który aktywuje wysokoenergetyczne procesy komórkowe, takie jak namnażanie, czy produkcje białek umożliwiających naciekanie okolicznych tkanek, przerzutowanie czy tworzenie naczyń odżywiających guz" – powiedział prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki z Oddziału Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii i Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. "Badania wykazały, że zastosowanie takiego połączenia – ewerolimus z eksemestanem – pozwala na wydłużenie okresu skuteczności hormonoterapii o ponad 10 miesięcy. Hormonoterapia jest generalnie leczeniem dobrze tolerowanym, a skojarzenie jej z leczeniem ukierunkowanym molekularnie nadal charakteryzuje się korzystnym profilem toksyczności, w porównaniu
do klasycznej chemioterapii. To bardzo ważne i bardzo optymistyczne doniesienia, również dla nas lekarzy. Po raz kolejny powiększył się arsenał skutecznych terapii
w raku piersi" – dodał prof. Wysocki.

Podstawą leczenia kobiet z hormonozależnym rakiem piersi jest terapia hormonalna. U większości z nich dochodzi jednak do oporności na leczenie. Powstanie tej jest związane z nadmierną aktywacją szlaku PI3K/AKT/mTOR3,6. Białko mTOR pełni rolę ważnego regulatora podziału komórek nowotworowych, wzrostu naczyń krwionośnych i metabolizmu komórkowego. Zadaniem ewerolimusu jest przerwanie szlaku mTOR, który jest nadmiernie aktywny w wielu typach komórek nowotworowych. Ewerolimus to jedyny inhibitor mTOR dopuszczony do leczenia zaawansowanego raka piersi7.

"Rejestracja ewerolimusu to ważny krok i dalszy duży postęp w leczeniu kobiet z hormonozależnym rakiem piersi, od czasu wprowadzenia inhibitorów aromatazy 15 lat temu. Cieszę się, że polskie pacjentki będą miały szanse na takie nowoczesne leczenie" – powiedziała dr n. med. Emilia Filipczyk – Cisarż, Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet i drugą, po raku płuc, przyczyną zgonów. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w ostatnich latach w Polsce na raka piersi zachorowało ok. 14 500 kobiet8.

Kongres Onkologii Polskiej to jedno z ważniejszych wydarzeń naukowych dla środowiska onkologicznego w Polsce. Wezmą w nim udział, oprócz lekarzy onkologów, lekarze innych specjalności, przedstawiciele dziedzin związanych z onkologią, a także pielęgniarki i studenci medycyny zainteresowani tematyką onkologiczną. Organizatorami Kongresu są: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Towarzystwa wchodzące w skład Federacji Polskich Towarzystw Onkologicznych oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii. W tym roku Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Referencje:

  1. Krzakowski M. i wsp. „Onkologia w praktyce klinicznej. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych.”  2011, Tom 1.
  2. Niwińska A, et al. Współczesna Onkologia. 2007; vol.11;10:469-474.
  3. Afinitor Charakterystyka Produktu Leczniczego, lipiec 2012.
  4. European Medicines Agency. Summary of Opinion for Afinitor. June 21, 2012, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001038/smops/Positive/human_smop_000381.jsp&mid=WC0b01ac058001d127&source=homeMedSearch&category=human.
  5. Piccart M et al. Everolimus for Postmenopausal Women with Advanced Breast Cancer: Updated Results of the BOLERO-2 Phase III Trial. Abstract #559. American Society of Clinical Oncology 2012 Annual Meeting, Chicago, IL.
  6. Baselga J. Everolimus in Postmenopausal Hormone-Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2012;366:520-9.
  7. FDA Approval Announcement of Afinitor in Advanced HR+ Breast Cancer. July 20, 2012, http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm312965.htm.
  8. Raport Krajowego Rejestru Nowotworów za 2011 rok, http://www.nursing.com.pl/Aktualnosci_Raport_Krajowego_Rejestru_Nowotworw_874.html.

Zobacz też dział Rak piersi

Źródło: ExpertPR Consultancy/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA