Opieka długoterminowa osób przewlekle chorych

Skierowanie do szpitala może wystawić również lekarz leczący prywatnie
Pacjentom przewlekle chorym przysługuje świadczenie gwarantowane, z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. W jakich sytuacjach można korzystać z tych świadczeń?
/ 07.03.2011 15:56
Skierowanie do szpitala może wystawić również lekarz leczący prywatnie

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia refundację przez NFZ, następujących świadczeń w ramach opieki długoterminowej:

  • opieka długoterminowa w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • pielęgnacyjna opieka długoterminowa,
  • domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie.

Zakwaterowanie i wyżywienie w zakładach

W przypadku opieki w zakładach opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych należy zaznaczyć, że ubezpieczenie nie obejmuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym.

Jak uzyskać opiekę w zakładzie?

Aby uzyskać możliwość opieki w zakładzie należy wystąpić z wnioskiem do lekarza wyznaczonego przez organ kierujący. Wniosek może zostać złożony przez osobę ubiegającą się o skierowanie, jego przedstawiciela ustawowego (rodzic, opiekun prawny) lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego - przez inną osobę lub zakład opieki zdrowotnej.

Przeczytaj:Kiedy potrzebne jest skierowanie?

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji i opieki lub hospitalizacji (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach);
  • wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową ( załącznik nr 2 do wymienionego powyżej rozporządzenia);
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu wnioskodawcy lub osoby odpowiedzialnej za ponoszenie płatności za pobyt w zakładzie.

Lekarz w ciągu 14 dni wydaje opinię co do zasadności wniosku. Wniosek wraz z dokumentami i opinią jest przekazywany przez lekarza do organu kierującego. Pacjent jest kierowany do zakładu opiekuńczo - leczniczego na pobyt stały lub czasowy, a do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego, wyłącznie na pobyt czasowy. Kierownik Zakładu zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o sposobie rozstrzygnięcia jego wniosku oraz terminie jego skierowania do zakładu.

Zobacz też: Dyżury Państwowej Opieki Zdrowotnej w nocy i święta

Brak zgody na pobyt w zakładzie

Nie zostanie udzielona zgoda na pobyt w zakładzie, w przypadku gdy ubiegająca się o pobyt w takiej placówce osoba jest uprawniona do otrzymania miejsca w domu pomocy społecznej. Instytucji tych nie powinno się uważać za tożsame.

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki.
Podstawą objęcia pielęgnacyjną opieką długoterminową jest:

  • wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych
  • konieczność wykonywania przynajmniej jednego ze świadczeń pielęgniarskich:

a) kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
b) wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
c) karmienia przez zgłębnik i przez przetokę,
d) płukania pęcherza moczowego,
e) pielęgnacji pacjenta z rurką tracheotomijną,
f) zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie)

Co do ostatniej grupy świadczeń, to, zgodnie z przepisami, uprawnieni do nich są pacjenci, wymagający stosowania ciągłej lub okresowej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, w warunkach domowych:

a) z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym oraz
b) w pełni zdiagnozowani (wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA