Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop wychowawczy?

Z urlopu wychowawczego rodzice mogą korzystać wspólnie
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłuższej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.
/ 01.12.2017 14:25
Z urlopu wychowawczego rodzice mogą korzystać wspólnie

Prawo do wymienionego powyżej świadczenia przysługuje matce, ojcu, opiekunowi, zatrudnionym na umowę o pracę jeżeli mają co najmniej 6 – miesięczny okres zatrudnienia. Do tego okresu wlicza się także okres zatrudnienia u innych pracodawców. Sześciomiesięczny okres zatrudnienia można nabyć także po porodzie. Kobieta, która w chwili porodu nie była zatrudniona i pierwszą pracę podjęła już po urodzinach potomstwa, po przepracowaniu 6 miesięcy nabywa uprawnienie do urlopu wychowawczego, jeżeli dziecko nie ukończyło 4 lat.

Czy rodzice mogą wspólnie korzystać z urlopu wychowawczego?

Z urlopu, mogą wspólnie korzystać oboje rodzice ( opiekunowie), pod warunkiem spełnienia przez każde z osobna przesłanek opisanych powyżej ( 6 – miesięczny okres zatrudnienia, nieukończenie przez dziecko 4 roku życia, z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych). Wspólny urlop nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Przeczytaj: Kto może otrzymać dodatek na kształcenie dzieci niepełnosprawnych?

Jak długo może trwać urlop wychowawczy?

Urlop powyższy nie może trwać dłużej niż 3 lata, w odniesieniu do jednego dziecka, chyba że jest to dziecko specjalnej troski. W takim wypadku ,istnieje możliwość wykorzystania urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat przed ukończeniem przez dziecko 4 lat, a następnie skorzystanie ponownie z 3 – letniego urlopu przed ukończeniem przez nie 18 roku życia.

Obowiązkowo złóż wniosek

Podstawą udzielenia urlopu wychowawczego jest odpowiedni wniosek złożony pracodawcy. Powinien on zostać złożony na dwa tygodnie przed rozpoczęciem jego wykonywania.

Wniosek powinien zawierać: datę rozpoczęcia urlopu, datę jego zakończenia, okres urlopu dotychczas wykorzystanego na dziecko oraz oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o braku zamiaru skorzystania w tym samym czasie z tego urlopu. Gdy wniosek o udzielenie urlopu został złożony po złożeniu oświadczenia zmierzającego do rozwiązania umowy o pracę. Wówczas pracodawca udziela urlopu na okres nie dłuższy niż do rozwiązania umowy o pracę. Czas, w którym pracownik przebywa na urlopie, jest okresem usprawiedliwionej nieobecności. W tym czasie poza określonymi wypadkami, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę.

Urlop wychowawczy może być wykorzystany w najwyżej 4 częściach. Nie zostało sprecyzowane, jak długa powinna trwać każda z jego części. Zależy to od inicjatywy pracownika.

Komu przysługuje dodatek?

Istnieje także ewentualność uzyskania świadczeń pieniężnych związanych z korzystaniem z urlopu wychowawczego. Możliwość taka przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł. Dodatek przysługuje osobom, uprawnionym do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy (36 miesięcy, gdy uprawniony sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem, 72 miesiące, gdy wychowuje dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością). Wysokość dodatku wynosi 400,00 zł miesięcznie W okresie urlopu wychowawczego, pracownik zachowuje prawo do świadczeń zdrowotnych dla siebie i dla pozostałych członków rodziny.

Podjęcie pracy u obecnego lub innego pracodawcy w czasie trwania urlopu

Wielką zaletą tego typu urlopu jest możliwość skorzystania w czasie jego wykonywania z możliwości pracy zarobkowej u dotychczasowego lub innego pracodawcy lub podjęcia innej działalności (np. gospodarczej), a także nauki szkolenia, jeżeli czynności te nie wyłączają możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W razie stwierdzenia, iż pracownik stale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem pracodawca powinien wezwać pracownika do stawienia się w pracy nie później niż 30 dni, a nie wcześniej niż 3 dni od powzięcia wiadomości o stałym zaprzestaniu wykonywania stałej opieki. Niezastosowanie się przez pracownika do takiego obowiązku, może być nawet przyczyną rozwiązania stosunku pracy.

Zobacz też: Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Wcześniejszy powrót z urlopu

Pracownik nie ma obowiązku wykorzystania całego zadeklarowanego urlopu. Może z niego zrezygnować, za zgodą pracodawcy, w każdym czasie. Natomiast zgoda pracodawcy nie jest wymagana, gdy pracownik zawiadomi pracodawcę o zamierzonym podjęciu pracy najpóźniej, na 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia pracy.

Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe - na stanowisku równorzędnym lub na innym odpowiadającym jego kwalifikacjom, za wynagrodzeniem nie niższym od poprzedniego.

Okres urlopu w momencie jego zakończenia wlicza się do okresu urlopu, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA