Kobieta w ciąży a wypowiedzenie zmieniające

Ciąża
Teoretycznie kobiecie w ciąży nie można zmieniać warunków pracy, ale od tej zasady istnieją dwa wyjątki - gdy pracownica wyrazi zgodę na zmianę treści umowy o pracę i gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników musi dokonać zmian organizacji pracy w firmie. Co to są szczególne zasady rozwiązania umowy o pracę?
/ 31.01.2011 14:17
Ciąża

Przewidziana przepisami prawa pracy ochrona pracownicy w okresie ciąży rozciąga się także na możliwość dokonania zmian warunków jej umowy. Z tych uregulowań wynika, że pracodawca nie może pracownicy w ciąży ani w czasie urlopu macierzyńskiego wypowiedzieć wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Od wskazanej powyżej zasady zostały przewidziane dwa wyjątki:

  1. zmian warunków umowy można dokonać w drodze porozumienia zmieniającego, gdy pracownica wyrazi zgodę na zmianę treści umowy o pracę.
  2. pracodawca ma możliwość dokonania wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników i konieczność wprowadzenia zmian wynika z przyczyn niedotyczących pracownicy, np. konieczna zmiana organizacji pracy w firmie.

Zobacz też: Kobieta w ciąży - umowa o pracę a zasiłek macierzyński

Firma zatrudniająca mniej niż 20 pracowników

Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, to w grę wchodzi tylko porozumienie, a zatem firma ma jedynie możliwość dokonania zmiany wymiaru etatu pracownicy w ciąży poprzez porozumienie stron. Zawarcie porozumienia jest dopuszczalne w każdym czasie, nawet gdy kobieta podlega szczególnej ochronie. Jednak zawsze warunkiem zawarcia porozumienia jest zgoda obydwu stron. Z doświadczenia jednak wiadomo, że w takim przypadku jest mało prawdopodobne, aby pracownica była zainteresowana zmniejszeniem etatu czy wynagrodzenia.

Oznacza to zatem, że jeżeli pracownica nie będzie chciała w drodze porozumienia stron dokonać zmiany warunków pracy, to przez cały okres ciąży oraz urlopu macierzyńskiego nie będzie można zmniejszyć jej wymiaru etatu czy wynagrodzenia (art. 42 § 1 w zw. z art. 177 kodeksu pracy).

Szczególne zasady rozwiązywania umowy o pracę

Wypowiedzenie warunków umowy, zgodnie z wyjątkiem wskazanym w pkt. 2 opisanym powyżej, jest jednak dopuszczalne w razie zaistnienia okoliczności określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn ich niedotyczących w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron. Pracownicy chronionej pracodawca dokonujący zwolnień grupowych albo indywidualnych może wypowiedzieć warunki pracy i płacy (art. 5 ust. 5 ustawy). Jeżeli powoduje to obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu, w którym jest ona objęta szczególną ochroną.

Przeczytaj: Kobieta w ciąży a wypowiedzenie umowy o pracę

W sytuacji powyższej, jeżeli wypowiedzenie zmieniające spowoduje obniżenie wynagrodzenia to przez cały okres ochronny pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownicy dodatek wyrównawczy.

Podstawa prawna:

  • art. 42 § 1 w zw. z art. 177 kodeksu pracy;
  • ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA