stetoskop leżący na wykresach fot. Adobe Stock

Ministerstwo Zdrowia – jego organizacja i zadania

Ministerstwo Zdrowia zajmuje się szeroko pojętą ochroną zdrowia osób ubezpieczonych. Na jej czele stoi minister odpowiedzialny przed prezesem Rady Ministrów premierem. Dowiedz się, jak jest zorganizowane ministerstwo i jakie konkretne zadania ma co wypełnienia.
Alicja Hass / 29.11.2018 14:04
stetoskop leżący na wykresach fot. Adobe Stock

Ministerstwo Zdrowia powstało w 1918 roku pod nazwą Ministerstwa Zdrowia Publicznego Opieki Społecznej i Ochrony Prac. W 1923 r.. ministerstwo został zlikwidowane, a jego obowiązki przejął parlament Służby Zdrowia, najpierw przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych a potem Ministerstwie Opieki Społecznej. Pod nazwą Ministerstwo Zdrowia zaistniało  w 1945 r. Potem zmieniono ją na Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, by w 1999 r. powrócić do poprzedniej – Ministerstwa Zdrowia.
Jego siedzibą od 1947 roku jest pałac Paca w Warszawie przy ul Miodowej. Ministerstwem Zdrowia kieruje obecnie prof. Łukasz Szumowski. Podlega mu 6 sekretarzy stanu i dyrektor generalny. On sam odpowiada przed Prezesem Rady Ministrów, czyli premierem.

Czym zajmuje się Ministerstwo Zdrowia

Podstawowe zadania Ministerstwa Zdrowia

 • nadzorowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ),
 • koordynowanie programów zdrowotnych i związanych z lecznictwem uzdrowiskowym,
 • nadzorowanie działania Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych,
 • opracowywanie  i koordynowanie realizacji programów zdrowotnych.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada również za refundację leków i wyrobów medycznych, i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

Organizacja ministerstwa

W Ministerstwie Zdrowia wyróżniamy gabinet polityczny ministra zdrowia oraz następujące departamenty i biura:

 • Departament Analiz i Strategii;
 • Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji;
 • Departament Dialogu Społecznego;
 • Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;
 • Departament Matki i Dziecka;
 • Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
 • Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;
 • Departament Pielęgniarek i Położnych;
 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
 • Departament Polityki Zdrowotnej;
 • Departament Prawny;
 • Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
 • Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 • Departament Współpracy Międzynarodowej;
 • Departament Zdrowia Publicznego;
 • Biuro Dyrektora Generalnego;
 • Biuro Finansowo-Gospodarcze;
 • Biuro Kadr;
 • Biuro Ministra;
 • Biuro Prasy i Promocji;

Co nadzoruje i kontroluje Minister Zdrowia

Ministrowi podlega:

 • Główny Inspektor Farmaceutyczny;
 • Główny Inspektor sanitarny
 • Inspektor do spraw Substancji Chemicznych
 • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Podporządkowane są mu również takie instytucje:

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Narodowe Centrum Krwi, Narodowy
 • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Krajowe Centrum ds. AIDS

Ponadto Minister nadzoruje:

 •  uczelnie medyczne jak WUM, Pomorski Uniwersytet medyczny w Szczecinie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ,
 •  instytuty badawcze, m.in. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
 • centrum onkologii instytut im. M. Curie Skłodowskiej-curie,
 • Narodowy Instytut Leków,
 • Regionalne Centra Krwiodawstwa I krwiolecznictwa
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych,
 • Bank Tkanek Oka,
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant",
 • Dom Lekarza  Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
 • Dom pracownika służby zdrowia w Warszawie,
 •  Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Inne kompetencje ministra i jego konsultantów

Minister powołuje również konsultantów krajowych w zakresie ochrony zdrowia. Wybiera ich spośród specjalistów z medycyny, farmacji innych dziedzin, i które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Konsultanci krajowi:

 • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
 • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
 • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
 • opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
 • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Warto wiedzieć. Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Skarga do ministra

Sprawy, z jakimi pacjenci zwracają się do ministra, najczęściej dotyczą dofinansowania do leków,  nienależytego postępowanie lekarza oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Skargi na złą sytuację materialną  i przez to niemożność kupienia potrzebnych leków odsyłane są do ośrodka pomocy społecznej. Pozostałe - do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub wydziału skarg i wniosków.
Do Ministra można się natomiast zwrócić w sprawie, gdy zagrożone jest nasze zdrowie i życie. Minister Zdrowia jest bowiem władny:
– na koszt budżetu państwa skierować ubezpieczonego pacjenta na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych za granicą, jeżeli nie przeprowadza się ich w kraju. Decyzję w tych sprawach podejmuje minister, zazwyczaj po konsultacji z lekarzem-krajowym konsultantem z danej dziedziny.
– w indywidualnych przypadkach podjąć decyzję o przeprowadzeniu na koszt budżetu państwa wysokospecjalistycznych procedur medycznych jak przeszczep szpiku kostnego, serca, wątroby.

Jak ją złożyć

Mamy kilka możliwości. Możemy zrobić to:

 •  listownie na adres: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
 • osobiście, składając pismo w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Ministerstwa Zdrowia,
 • faksem:  (22) 635-56-17,
 • pocztą elektroniczną na adres: e-mail: kancelaria@mz.gov.pl,
 • ustnie do protokołu w Wydziale Skarg, Wniosków i Spraw Obywatelskich w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg w siedzibie ministerstwa (w poniedziałek w godz. 8.15-17.00, wtorek – piątek w godz. 8.15 –16.15.) lub, gdy sprawa dotyczy NFZ – w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego, przy ul. Długiej 5 (w poniedziałek w godz. 8.15-17.15, wtorek – piątek w godzinach 8.15 –16.15.
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (trzeba założyć profil na platformie e-PUAP).

Warto wiedzieć. Istnieje też możliwość spotkania z kierownictwem ministerstwa zdrowia. Prośbę o to należy zgłosić na piśmie do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg lub w przypadku skargi lub wniosku dotyczącego działalności Narodowego Funduszu Zdrowia - do Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, ze szczegółowym określeniem tematyki spotkania. O terminie spotkania zostaniemy poinformowani drogą telefoniczną i drogą pocztową.

Przeczytaj też:
Gdzie się poskarżyć na lekarza
Jak wyjechać do sanatorium na koszt NFZ
Zasady refundacji leków

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!