Poród rodzinny i znieczulenie – czy muszą być płatne?

Poród rodzinny – z mężem lub partnerem w oddzielnej sali wyposażonej np. w dużą wannę, a na życzenie znieczulenie... Takie komfortowe warunki stają się już powoli stałą pozycją w ofercie szpitali. Za ten komfort trzeba jednak z reguły zapłacić. Czy takie opłaty są zgodne z prawem?
/ 04.02.2014 10:51

fot. Fotolia

Poród rodzinny – bezpłatny?

Według Ministerstwa Zdrowia co do zasady bezpłatne powinny być świadczenia zdrowotne w związku z porodem dla osób ubezpieczonych.

Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (Dziennik Ustaw z 2012 roku, poz. 1100).

Świadczenia wynikające z tych standardów są bezpłatne, bo objęte finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obejrzyj: Poród - film

Oświadczenie Ministra Zdrowia

Jak informował Minister Zdrowia 20 czerwca 2013 r.  w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17731 w sprawie opłat za znieczulenie przy porodzie:

Znieczulenie porodu – w tym znieczulenie zewnątrzoponowe – jest procedurą objętą finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.) poród jest świadczeniem gwarantowanym. W związku z tym bezpłatne są wszystkie procedury medyczne związane z udzieleniem tego świadczenia.

Na podstawie wyjaśnień uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia informuję, że do końca I półrocza 2008 r., tak jak we wcześniejszych latach, przeprowadzanie znieczulenia porodu finansowane było wyłącznie ze wskazań medycznych, w ramach świadczenia 5.06.00.0000248:

Znieczulenie porodu, z wyceną 30 pkt (ok. 350 zł). Od lipca 2008 r. wprowadzono finansowanie w oparciu o katalog JPG, a koszt znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu został włączony w wycenę grupy N01: Poród, która uzyskała wycenę 33 pkt (ok. 1680 zł).

Należy jednocześnie wskazać, iż w ramach tej samej procedury rozliczane są również zabiegi operacyjnego ukończenia ciąży na drodze cięcia cesarskiego. Tak więc zgodnie z przytoczonymi wyjaśnieniami znieczulenie porodu jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i nie są prowadzone prace mające na celu zmianę obowiązującego stanu prawnego w tym zakresie.

Pragnę poinformować, że działaniem nielegalnym jest pobieranie opłat za świadczenia przez podmioty lecznicze realizujące te świadczenia na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, a takim jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, może uzyskiwać środki finansowe za udzielone świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w art. 44, 45 i 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). W świetle ww. przepisów kierownik podmiotu leczniczego nie ma uprawnień do ustalania wysokości opłat za świadczenia zdrowotne w stosunku do ubezpieczonych oraz innych osób uprawnionych do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

Odpłatna działalność lecznicza wymieniona w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej jako źródło dochodu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ogranicza się do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń, które nie są gwarantowane oraz na udzielaniu świadczeń osobom nieuprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – niezależnie, czy są one gwarantowane, czy też nie”.

Nie powinniśmy zatem płacić dodatkowo za znieczulenie ani za cesarskie cięcie – o ile zastosowanie tych świadczeń zdrowotnych wynika ze wskazań lekarskich.

Zobacz też: Ciąża, poród i po porodzie - prawa matki i dziecka w 2014 r.

Za co zapłacimy w szpitalu?

Problem w tym, że najczęściej szpitale pobierają opłaty za poród w komfortowo wyposażonej sali, podczas gdy standardem jest poród na sali wieloosobowej. Opłaty pobierane są też z tytułu wyłącznej opieki nad kobietą rodzącą przez położną oraz z tytułu kosztów pobytu osoby bliskiej na sali porodowej. Te świadczenia nie wynikają ze standardów wyznaczonych przez ministra zdrowia, zatem opłaty w tym zakresie nie zostały dotąd skutecznie zakwestionowane.

Warto też wskazać, że zgodnie z art. 193 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kto pobiera nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podlega karze grzywny.

Zobacz też: Aborcja w świetle prawa - kiedy jest dopuszczalna?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!