Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określa rozporządzenie ministra zdrowia

Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Lekarz specjalista może wystawić zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w leczeniu. Na jakie środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne możemy otrzymać zlecenie i jakie są zasady jego finansowania?
/ 17.12.2009 13:27
Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określa rozporządzenie ministra zdrowia

Zlecenie wystawia określony specjalista, np. zlecenie na aparat słuchowy – laryngolog, na soczewki okularowe – okulista, a na protezę piersi – onkolog.

Wystawione zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, do którego należy pacjent. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik NFZ ma prawo zweryfikować dane przedstawione w zleceniu. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową.
Informacje o punktach, w których potwierdzane są zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne można uzyskać w oddziale wojewódzkim NFZ lub na jego stronie internetowej.

Przeczytaj: Jakie prawa ma pacjent niepełnosprawny?

Comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze

Pacjentom wymagającym zaopatrzenia w:

  • pieluchomajtki,
  • sprzęt stomijny,
  • cewniki, worki do zbiórki moczu,

może zostać wydana karta zaopatrzenia comiesięcznego. Jest ona wydawana osobom uprawnionym na okres dwunastu miesięcy, na podstawie zlecenia na zaopatrzenie comiesięczne, wystawionego przez lekarza.

Lekarz zobowiązany jest do odnotowania wystawienia zlecenia w karcie zaopatrzenia.

Realizacja zlecenia następuje u świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ. Informacja o miejscach realizacji znajduje się na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.
Realizujący zlecenie powinien odnotować w karcie jego realizację, a na zleceniu – termin otrzymania przez pacjenta zaopatrzenia w środki pomocnicze.
W przypadku realizacji zlecenia na zaopatrzenie w środki comiesięczne, pacjent może otrzymać je jednorazowo maksymalnie na okres trzech kolejnych miesięcy.

Zlecenie traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia.

Przedmioty ortopedyczne i pozostałe środki pomocnicze (niecykliczne)

Niektóre przedmioty mają przewidziany okres ich użytkowania, a ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie tego czasu.

Pacjent może zrealizować potwierdzone i zewidencjonowane zlecenie u każdego świadczeniodawcy, który podpisał umowę z Funduszem. Należy pamiętać, że zlecenie traci ważność po upływie 90 dni od daty jego wystawienia. Jeżeli jednak w oddziale NFZ brak jest środków finansowych na pełne pokrycie kosztów zaopatrzenia, ważność zlecenia zostaje przedłużona o czas oczekiwania w kolejce na potwierdzenie zlecenia.

Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określa rozporządzenie ministra zdrowia.

Zasady finansowania

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ministra zdrowia. Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu. Pacjent dopłaca wtedy różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

Wysokość dopłaty pacjenta do finansowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu.

Dofinansowanie do danego środka czy przedmiotu przysługuje pacjentowi na konkretny okres.

Prawo do nabycia bezpłatnych (do wysokości limitu) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje:
• inwalidom wojennym i wojskowym,
• cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
• osobom represjonowanym,
• uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Przeczytaj: Na czym polega rehabilitacja?

Naprawy sprzętu

Podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego podlegającego dofinansowaniu (np. wózka inwalidzkiego, aparatu ortopedycznego, protezy kończyny) jest wniosek o wykonanie naprawy. Druk wniosku można otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ lub pobrać z jego strony internetowej. Wypełniony przez pacjenta wniosek musi zostać potwierdzony w oddziale wojewódzkim Funduszu.

Wniosek na naprawę traci ważność po upływie 30 dni od daty potwierdzenia.
Realizacja napraw odbywa się z reguły w placówce, w której pacjent dokonał zakupu przedmiotu ortopedycznego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!