Jakie prawa ma pacjent niepełnosprawny?

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrasta zapotrzebowanie na opiekunów wyspecjalizowanych w pielęgnacji starszych osób / fot. Shutterstock
Każda osoba niepełnosprawna ma te same prawa co osoba pełnosprawna. Każdy obywatel polski ma wedle Konstytucji RP prawo do ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą zasadniczą władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej między innymi osobom niepełnosprawnym. O prawach osób niepełnosprawnych stanowi również Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Karta Osób Niepełnosprawnych.
/ 07.03.2011 14:17
W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrasta zapotrzebowanie na opiekunów wyspecjalizowanych w pielęgnacji starszych osób / fot. Shutterstock

Co przysługuje osobie niepełnosprawnej?

Zgodne z powyższymi aktami, osoba niepełnosprawna ma prawo dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny. Jakkolwiek są to akty o generalnym charakterze to wyznaczają one kierunek, w jakim zmierzać powinien trud legislacyjny organów ustawodawczych.

Trzy rodzaje rehabilitacji

Wyróżnia się kilka form rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zdrowotną, zawodową i społeczną.

Zgodnie z artykułem 15 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjenci mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest między innymi zapobieganie niepełnosprawności oraz jej leczenie. Ustawa wymienia szereg świadczeń medycznych, do których uprawniony jest pacjent także ten niepełnosprawny, w tym między innymi rehabilitacje leczniczą. Przepisy prawa stanowią, iż warunki lokalowe w ośrodkach realizujących opiekę rehabilitacyjną muszą być dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( dojazdy dla wózków, pomieszczenia higieniczne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Dzieci niepełnosprawne, w znacznym stopniu, bez względu na wiek nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym. Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia społecznego.

Warto również zaznaczyć, iż osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowany, w wypadku prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz, gdy osoba ta:
1) uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub
2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej
nie musi opłacać składni na ubezpieczenie zdrowotne.

Przeczytaj: Jakie mamy rodzaje rehabilitacji?

Warsztaty i turnusy

Celem rehabilitacji społecznej i zawodowej jest umożliwienie osobie niepełnosprawnej integracji ze społeczeństwem w zakresie życia kulturalnego, towarzyskiego i zawodowego. Do podstawowych form aktywności w ramach wymienionych form rehabilitacji zalicza się uczestnictwo
1) w warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej "warsztatami";
2) turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej "turnusami.

Uczestnictwo w warsztatach ma na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Terapię w wyżej wymienionej formie prowadzi się po uzgodnieniu indywidualnego programy rehabilitacji. O skierowaniu na warsztaty decyduje wskazanie zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji, która jest dodatkowo połączona z wypoczynkiem. Mogą one być organizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Rejestr ośrodków, w których mogą być prowadzone turnusy, prowadzi wojewoda. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
1) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
2) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia powyższych kwot, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. O skierowaniu na turnus decyduje lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna.

Warto również zaznaczyć, iż prawo przewiduje wiele udogodnień dla niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia i pracodawców, zamierzających zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Przeczytaj: Niepełnosprawność a rehabilitacja

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA