Akty prawne regulujące wystawianie recept refundowanych przez lekarzy

Aby recepta refundowana była wystawiona poprawnie, musi spełniać kilka warunków, a także musi być zgodna z dwudziestoma czterema aktami prawnymi. Jakie to akty prawne?
/ 08.11.2013 12:57
 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 7. Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych.
 8. Ustawa o zawodzie lekarza.
 9. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 38/2012/DGL w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych.
 10. Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 80/2008/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
 11. Ustawa Prawo Farmaceutyczne.
 12. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 13. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości.
 14. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani.
 15. Ustawa o cudzoziemcach.
 16. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
 17. Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń.
 18. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 19. Ustawa o Karcie Polaka.http://akuku.infornext.pl/admin/fobos3/?page=art_list
 20. Kodeks Karny Wykonawczy.
 21. Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
 22. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.
 23. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 24. Ustawa o pomocy społecznej.

Polecamy: Za co otrzymują kary lekarze wystawiający recepty refundowane?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!