Regulamin testu Philips Avent smoczki Soothie

Regulamin testu: „Testowanie Philips Avent smoczki Soothie”
19.11.2015 13:19
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem testu pod nazwą „ Testowanie Philips Avent smoczki soothie” (dalej zwanego „Testem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Przyrzekającym nagrody w Teście jest Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa (dalej zwany „Przyrzekającym nagrody”).
1.3. Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Regulamin Testu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://polki.pl/zdrowie-i-psychologia-zdrowe-dziecko_artykul,10045434.html
1.5. Uczestnikiem Testu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.6. W Teście nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Testu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.7. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów są:
1) 30 x smoczek soothie SCF194/01 lub SCF194/02 o wartości 39 (słownie: trzydzieści dziewięć) złotych;
1.8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA TESTU
2.1. Test będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego https://polki.pl/zdrowie-i-psychologia-zdrowe-dziecko_artykul,10045434.html Ogłoszenie o Teście ukaże się w dniu 19.11.2015 na stronie internetowej https://polki.pl/zdrowie-i-psychologia-zdrowe-dziecko_artykul,10045434.html
2.2. Test będzie trwał w dniach od 19.11.2015 do 26.112015 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń.
2.3 Rozwiązanie Testu, w tym lista Laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej https://polki.pl/zdrowie-i-psychologia-zdrowe-dziecko_artykul,10045434.html w terminie nie później niż do dnia 3.12.2015

3. ZASADY PROWADZENIA TESTU
3.1. Test będzie polegać na wypełnieniu ankiety oraz odpowiedzi na pytanie otwarte
3.2. W celu wzięcia udziału w Teście uczestnik powinien:
1) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej
https://polki.pl/zdrowie-i-psychologia-zdrowe-dziecko_artykul,10045434.html w
tym złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną
część formularza zgłoszeniowego;
2) udzielić odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym pytania (dalej
zwanej „Odpowiedzią”);
3) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole
formularza przycisku „Wyślij”;
3.3. Jeden uczestnik może wziąć udział w Teście tylko jeden raz.
3.4. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych Odpowiedzi na pytanie konkursowe, Komisja
wybierze 30 najlepszych Odpowiedzi. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie
się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w
szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi. Nie ma znaczenia
kolejność zgłoszeń.
3.5. Laureatami Testu w liczbie 30 zostaną uczestnicy, których Odpowiedzi na pytanie konkursowe
zostaną uznane przez Komisję za najlepsze zgodnie z pkt 3.4 powyżej, zwani dalej
Laureatami”. Nagrody zostaną przyznana po spełnieniu warunków określonych w
Regulaminie.
3.6. Uczestnik oświdcza, że Odpowiedź na pytanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną
przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Teście , jak również, że nie jest publikowana w
innych serwisach internetowych.
3.7. Do dnia 17.12.2015. Testerka otrzyma wiadomość z prośbą o zamieszczenie swojej opinii o
testowanym Produkcie w Katalogu Produktów.
3.8. W przypadku, jeżeli Testerka nie zamieści recenzji, o której mowa w ust. 3.8, lub nie wypełni
ankiety, o której mowa w ust. 3.9 i 3.10, będzie zobowiązana do zwrotu Produktu Testowego.
3.9. Recenzje umieszczone w Katalogu Produktów przez Testerki nie mogą naruszać praw osób
trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych
tych osób. Testerki oświadczają, że dysponują prawami do przedmiotowych recenzji. Testerki,
które umieszczą recenzje w Katalogu Produktów , ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym majątkowych i osobistych praw
autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, zgłoszone wobec Organizatora w
związku z tymi recenzjami.
3.10. Testerki, o których mowa w pkt 3.3 przeniosą autorskie prawa majątkowe do recenzji na
Organizatora w trybie art. 921 K.C.
3.11. Odpowiedzi na pytanie testowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z
Testu przez Organizatora.
3.12. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email,
numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w
celu realizacji umowy przystąpienia do Testu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub
marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo
wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do
wzięcia udziału w Teście i odbioru nagrody.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 3.12.2015 r.
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej na stronie internetowej https://polki.pl/zdrowie-i-psychologia-zdrowe-dziecko_artykul,10045434.html najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozwiązania Testu.
4.3. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
4.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym do Testu, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.
4.5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Testu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Testu, tj. od ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: konkursy@babyonline.pl , lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Test Philips Avent smoczki”.
5.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!