Za co otrzymują kary lekarze wystawiający recepty refundowane?

Jeśli lekarz prowadzący prywatną praktykę chce wystawiać pacjentom recepty ze zniżką, musi podpisać stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednak wiele zapisów ustawy refundacyjnej jest niezrozumiała dla samych lekarzy, głównie te, które dotyczą nakładanych na nich kar. Okoliczności ich nałożenia oraz ich wysokość mogą zaskakiwać.
/ 25.09.2013 12:39

Zmiany wynikające z ustawy refundacyjnej

Przed wejściem w życie ustawy refundacyjnej w 2012 r., przepisy o ewentualnych karach dla lekarzy za źle wystawioną receptę na leki refundowane, były jasne i nie tak restrykcyjne jak obecne.

1 lipca 2012 r. nastąpiła zmiana sytuacji prawnej lekarzy. Z powodu wejścia w życie art. 63 pkt. 13 znowelizowanej ustawy refundacyjnej oraz zarządzenia prezesa NFZ 38/2012/DGL w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych dotychczasowe umowy lekarzy na wystawianie recept refundowanych wygasły.

Wprowadzone zmiany były niekorzystne dla lekarzy i dotyczyły m.in.:

 • możliwości nakładania kar za każde najdrobniejsze uchybienie formalne, popełnione przy wystawianiu recept;
 • zwiększenia kary za niewskazanie nowego miejsca udzielania świadczeń do 700 zł; lekarze muszą przy tym pamiętać, że NFZ ma możliwość dalszego sądowego dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej;
 • niemożności odstąpienia od nałożonej kary umownej.

Niekorzystne dla lekarzy było również odrzucenie postulatu ograniczenia kar do przypadków powstania faktycznej szkody po stronie NFZ. Natomiast w umowach upoważniających do wystawiania recept refundowanych zastąpiono zapis o „zwrocie nienależnej refundacji” zapisem o wyższej, ryczałtowej karze za „nieprawidłowo wystawioną receptę”.

Pozytywną stroną ustawy jest zmniejszenie kary z 300 na 200 zł, brak odsetek ustawowych, a także zawieszenie kar za wystawienie recepty refundowanej nieubezpieczonemu pacjentowi.

Warto wiedzieć: Ubezpieczenia dla lekarzy – obowiązkowe i dobrowolne

Za jaki błąd w recepcie lekarz może otrzymać karę?

Ryczałtowa kara wynosi 200 zł za każdą nieprawidłowo wystawioną receptę. To wysoka kwota w stosunku do średniej wartości refundacji jednego opakowania leku, która wynosi ok. 18 zł. Jeśli 1000 wystawionych przez lekarza recept zawiera błąd, wówczas jest on zobligowany zwrócić NFZ 200 000 zł! Nieprawidłowo wystawiona recepta oznacza błędy formalne na recepcie, w dokumentacji, a także niezgodność z dwudziestoma czterema aktami prawnymi.

Dodatkowo przewidziano kary po 200 zł za osiem rodzajów nieprawidłowości:

 1. Błędne ustalenie lub oznaczenie odpłatności.
 2. Nieprowadzenie dokumentacji medycznej.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami (o ile ma to wpływ na refundację).
 4. Brak niezwłocznego zgłoszenia utraty lub zawieszenia PZW.
 5. Nieudostępnienie dokumentacji medycznej w trakcie kontroli.
 6. Udostępnienie osobom trzecim druków recept.
 7. Ponowne wykorzystanie recepty numerowanej.
 8. Niepowiadomienie NFZ o utracie recept.

Kara 100 zł obowiązuje za niepowiadomienie NFZ o zmianie danych osobowych lekarza, a 700 zł za niezwarcie aneksu wskazującego nowe miejsce udzielania świadczeń.

Należy pamiętać, że kary sumują się, a można je otrzymać nawet wtedy, gdy recepta będzie zrealizowana przez pacjenta za 100 proc. odpłatnością.

Polecamy: Czy lekarz może palić papierosy?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA