Kobieta i komputer /fot. Fotolia

Jak działa Centrum Zarządzania Kryzysowego?

Centrum Zarządzania Kryzysowego dba o bezpieczeństwo narodowe. Składa się z organów administracji publicznej, które prowadzą działania kontrolne zapobiegające katastrofom, a w przypadku zagrożeń dążą do usunięcia i naprawy szkodliwych skutków. Z jakich organów się składa i jak działa?
/ 06.07.2012 12:23
Kobieta i komputer /fot. Fotolia

Na czym polega?

Zarządzanie kryzysowe jest działalnością organów administracji publicznej. Stanowi element sprawowania bezpieczeństwa narodowego. Celem zarządzania jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, prowadzenie zaplanowanych działań kontrolnych, reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń i usuwanie ich skutków, a także odtwarzanie zasobów podstawowych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.

Zarządzanie kryzysowe jest organizowane przez organy władzy publicznej, które przyjmują kompetencje w zakresie podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Współdziałają one najczęściej z organizacjami specjalistycznymi i ogółem społeczeństwa.

Jakie funkcje pełni?

Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowi punkt koordynacyjny i ośrodek łączności. W jej skład wchodzą służby ratownicze i komunalne, które w sytuacjach kryzysowych uczestniczą w akcjach ratowniczych.

Aby działać skutecznie w trudnych sytuacjach i zapewnić skuteczny przepływ informacji i wczesnego alarmowania ludności, określone jednostki pełnią całodobowy dyżur i współdziałają z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej, podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, humanitarne oraz podmiotami monitorującymi środowisko.

Ważną funkcją jest pozyskiwanie informacji oraz opracowywanie raportów dobowych i tygodniowych o sytuacji w województwie i przypuszczalnych zagrożeniach.

Jak przebiega zarządzanie kryzysowe?

Zarządzanie kryzysowe obejmuje następujące działania:

 • zapobieganie – analiza zagrożeń, uświadamianie społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, zapewnienie koordynacji działań eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy lub ograniczających jej skutki;
 • przygotowanie – opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują przydział i rodzaj zadań, czas i środki na ich wykonanie, zapewnienie zasobów specjalistycznych sił i środków reagowania, takich jak: stanowisko kierowania, system łączności kryzysowej, system alarmowania oraz personel reagowania kryzysowego, a także ewidencja zasobów sił i środków przydatnych do reagowania kryzysowego;
 • reagowanie po wystąpieniu realnego zagrożenia lub zdarzenia – działania prewencyjne, zapobiegające lub minimalizujące możliwość zniszczeń, podjęcie akcji ratowniczej w celu dostarczenia pomocy poszkodowanym i ograniczenia wtórnych szkód i strat;
 • odbudowa – krótkoterminowa (przywrócenie systemów niezbędnych do życia do minimalnych standardów operacyjnych) lub długoterminowa (wieloletnie działania zmierzające do całkowitej odbudowy obszaru dotkniętego katastrofą).

Zobacz też: Czym jest centrum symulacji medycznych?

Co nam grozi?

Do częstych sytuacji kryzysowych, z którymi musi się zmierzyć Centrum Zarządzania Kryzysowego, należą:

 • katastrofy naturalne (huragany, powodzie, epidemie, plagi zwierzęce, trzęsienia ziemi);

 • katastrofy techniczne (awarie gazowe, pożary, wypadki z użyciem środków toksycznych i radioaktywnych, katastrofy komunikacyjne i budowlane, awarie urządzeń infrastruktury technicznej);

 • akty terroru (terroryzm, podłożenia ładunków wybuchowych, doręczenie przesyłki niewiadomego pochodzenia, niewypały).

Jaka jest struktura zarządzania kryzysowego w Polsce?

Struktura zarządzania kryzysowego występuje na kilku poziomach administracji publicznej:

 • poziom krajowy – Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów na czele, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podległe Prezesowi Rady Ministrów;

 • poziom wojewódzki – Wojewoda, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 • poziom powiatowy – Starosta, Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 • poziom gminny – Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zobacz też: Poszukiwanie zaginionych - jak przebiega akcja ratunkowa?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!