Bezpłatna opieka stomatologiczna

Leczenie aparatem ruchomym jest bezpłatne dla dzieci poniżej 12. roku życia/ fot. Fotolia
Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.
/ 15.12.2009 14:33
Leczenie aparatem ruchomym jest bezpłatne dla dzieci poniżej 12. roku życia/ fot. Fotolia

Pacjentowi zgłaszającemu się z bólem, świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

Gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych są bezpłatne – pacjent nie ponosi kosztów ich udzielenia.

Dopłata do materiałów stomatologicznych innych niż gwarantowane

Jeżeli pacjent wyrazi taką wolę, ma możliwość skorzystania ze świadczeń stomatologicznych, które wykonywane są przy pomocy ponadstandardowych materiałów stomatologicznych. Wiąże się to z dodatkową opłatą, którą będzie musiał uiścić pacjent. Dopłata stanowi różnicę pomiędzy ceną jednostkową świadczenia z użyciem materiałów innych niż gwarantowane, a ceną jednostkową świadczenia z użyciem materiałów gwarantowanych w ramach umowy z Funduszem. Świadczeniodawca, który zamierza udzielać świadczeń za dopłatą, obowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o możliwości uzyskania takiego świadczenia oraz cennika dopłat.

Świadczeniodawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych, zgodnego z rozporządzeniem ministra zdrowia.

Świadczenia za dopłatą wykonywane są każdorazowo na pisemny wniosek pacjenta (dołączany do dokumentacji medycznej).
Dopłata dotyczy wyłącznie wypełnienia ubytku zęba. Nie dotyczy materiałów stosowanych do wykonania aparatów ortodontycznych, protez zębowych, środków do znieczuleń oraz leczenia endodontycznego.

Wszystkim ubezpieczonym przysługują, między innymi:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku;
 • badanie lekarskie kontrolne trzy razy w roku;
 • do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w ciągu roku w związku z wykonywanymi świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych;
 • znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi;
 • leczenie choroby próchnicowej zębów;
 • świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego zębów z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych;
 • usunięcie złogów nazębnych jeden raz w roku w obrębie całego uzębienia;
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 • usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne;

Przeczytaj: Strach przed dentystą

Gwarantowane leczenie protetyczne

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje gwarantowane leczenie protetyczne. Pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na pięć lat (przy minimum pięciu brakujących zębach).
Raz na dwa lata pacjentowi przysługuje prawo do naprawy protezy (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy).
Pacjent potwierdza prawo do uzyskania uzupełnienia protetycznego składając pisemne oświadczenie.

Świadczeniodawca ma obowiązek zweryfikować prawa pacjenta do uzyskania uzupełnienia protetycznego oraz prawa do naprawy uzupełnienia protetycznego.

Odbiór wykonanej protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy powinien zostać potwierdzony przez pacjenta na zleceniu.

Gwarantowane leczenie ortodontyczne wad zgryzu

W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje:

 • leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do końca 12 roku życia;
 • kontrola aparatu wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych – do ukończenia 13 roku życia;
 • zdjęcie pantomograficzne – jeden raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego;
 • naprawa aparatu jeden raz w roku kalendarzowym – do ukończenia 13 roku życia;
 • korekcyjne szlifowanie zębów;
 • proteza dziecięca częściowa i całkowita.

Zobacz też: Wykaz materiałów stomatologicznych

Dodatkowe świadczenia gwarantowane

Dodatkowe gwarantowane świadczenia przysługują dzieciom i młodzieży do 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i połogu.
Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia przysługują dodatkowo, między innymi:

 • pierwsza wizyta adaptacyjna dzieci do ukończenia 6 roku życia;
 • zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki – jeden raz do ukończenia 7 roku życia;
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych;
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 • leczenie endodontyczne wszystkich zębów z wyłączeniem leczenia zębów z miazgą zgorzelinową posiadających trzy i więcej kanałów;
 • leczenie chorób przyzębia;
 • zabiegi chirurgiczne takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.

Kobietom w ciąży i połogu przysługują między innymi dodatkowo:

 • usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy;
 • badania kontrolne – nie częściej niż jeden raz na kwartał;
 • leczenie endodontyczne podobnie jak u dzieci.

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje:

 • znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych,
 • kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Potwierdzenie prawa do dodatkowych świadczeń

Dokumentem potwierdzającym prawo do dodatkowych świadczeń jest:

 • dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – karta ubezpieczenia zdrowotnego lub dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dla kobiet w ciąży – karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość,
 • dla kobiet w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość,
 • dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym – orzeczenie o niepełnosprawności.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA