Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – organizacja i zadania

pracownicy infolinii fot. Adobe Stock
Biuro Praw Pacjenta, jak sama nazwa wskazuje, jest instytucją, która ma chronić prawa pacjentów. Dowiedz się, w jaki sposób działa i jak możesz się z nim skontaktować, gdy uważasz, że nie leczono cię właściwie.
Alicja Hass / 05.02.2019 11:58
pracownicy infolinii fot. Adobe Stock

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta służy Rzecznikowi Praw Pacjenta do realizacji jego zadań, przewidzianych w konstytucji i ustawie o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta (z 2008 r.).

Czym zajmuje się Rzecznik?

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej powołanym do ochrony praw pacjentów. Swoje zadania wykonuje przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą Rzecznik:

 • prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzi postępowania wyjaśniające;w sprawach cywilnych może żądać wszczęcia postępowania a także brać w nim udział na prawach prokuratora;
 • opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów projekty aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występuje do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowuje i wydaje publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpracuje z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawia właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpracuje z instytucjami udzielającymi świadczeń zdrowotnych oraz organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • analizuje skargi pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy. 

Organizacja Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Określa ją statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów. Na czele Biura stoi Rzecznik Praw Pacjenta. Od października 2017 r. jest nim Bartłomiej Łukasz Chmielowiec. Kierownictwo Biura tworzą ponadto Zastępca Rzecznika – obecnie Grzegorz Błażewicz – i Dyrektor generalny – Jarosław Fiks.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się następujące departamenty:

 • Departament Prawny
 • Departament Postępowań Wyjaśniających
 • Departament do spraw Zdrowia Psychicznego
 • Departament Strategii i Działań Systemowych
 • Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji
 • Departament Organizacyjno-Administracyjny
 • Departament Finansowy

Jak się skontaktować z Biurem Rzecznika?

Jeśli chcesz uzyskać poradę, albo wyjaśnić jakieś wątpliwości, możesz:

 • Zadzwonić na Telefoniczną Informację Pacjenta: 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00;
 • Skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub mailowo.

Adres Biura Rzecznika: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa;

Sekretariat: tel.: (22) 532 - 82 - 50,

fax.: (22) 532 - 82 - 30

kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów odbywają się:

 • Poniedziałek –  9.00–18.00
 • Wtorek – 9.00–15.00
 • Środa  – 9.00–15.00
 • Czwartek – 9.00–15.00
 • Piątek – 9.00–15.00

Jeśli zależy ci na osobistym kontakcie, powinnaś zapisać się na takie spotkanie. Możesz to zrobić: mailowo (rezerwacja@rpp.gov.pl) lub telefonicznie (22 532 82 43) – wówczas zostanie wyznaczony dzień i godzina spotkania.

Jeśli się nie zapiszesz, ale pójdziesz do Biura, także zostaniesz przyjęta, ale będziesz musiała przepuścić osoby, które były zapisane.

Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego na stronie http://www.rpp.gov.pl/obsluga-biuletynu/dane-kontaktowe/formularz-kontaktowy/

Jak złożyć wniosek w swojej sprawie?

Jeśli uważasz, że twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Jest on jest wolny od opłat

Co umieścić we wniosku?

Wniosek musi zawierać twoje dane (a jeśli ktoś składa go w twoim imieniu – również jego dane jako wnioskodawcy) oraz krótki opis stanu faktycznego. Pismo koniecznie trzeba podpisać. Wzór wniosku znajdziesz na stronie https://www.bpp.gov.pl/kontakt/wniosek-o-wszczecie-postepowania-wyjasniajacego/.

Jak przekazać go do Biura

Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa fax.: (22) 833 - 08 - 86
 • przesłać pocztą elektroniczną przez e-PUAP – wymagany podpis kwalifikowany (adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)

Co się dzieje z twoim wnioskiem?

Rzecznik po zapoznaniu się twoim wnioskiem może:

 • zająć się sprawą,
 • przekazać ją według właściwości innej instytucji,
 • wskazać przysługujące ci środki prawne,
 • w ogóle się nią nie zająć (musi cię o tym powiadomić).

Po przeprowadzeniu przez Rzecznika postępowania wyjaśniającego, zostaniesz powiadomiona o jego wynikach. Rzecznik może:

 • wyjaśnić, że nie stwierdził naruszenia praw pacjenta;-
 • skierować wystąpienie do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, organu, organizacji lub instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie praw pacjenta;
 • zwrócić się do organu nadrzędnego nad daną jednostką, z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa.

Gdy masz zastrzeżenia do działań Rzecznika lub jego Biura

Możesz złożyć skargę i wnioski.

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta lub pracowników jego Biura, naruszenia praworządności, albo przewlekłego prowadzenia sprawy. Natomiast wniosek – m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspokajana potrzeb pacjentów.

Warto wiedzieć. Masz też prawo złożenia petycji dotyczącej np. zmiany przepisów prawa.

Uwaga! Skargi, wnioski i petycje, które są anonimowe, nie będą rozpatrywane.

Jak złożyć skargę, wniosek lub petycję?

Możesz  je przekazać:

 • pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl;
 • poprzez ePUAP;
 • faksem (pod nr 22 532-82-30
 • osobiście – w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta; przyjęcia są w poniedziałki w godz. 9.00–18.00 a od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.
  .

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Warto wiedzieć.  W każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 obywateli w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Rzecznik Praw Pacjenta lub osoba przez niego wyznaczona. Musisz telefonicznie poprosić o takie spotkanie.

Uwaga! Jeśli masz problem z komunikowaniem się, będziesz mogła wyjaśnić swoją sprawę za pośrednictwem tłumacza migowego (bezpłatnie).

Dowiedz się więcej:
Gdzie możesz się poskarżyć na lekarza
Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA