Terminem compliance określamy stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza /fot. Fotolia

Czy można odmówić dostępu do dokumentacji medycznej?

Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Co zrobić, gdy szpital lub przychodnia odmówią udostępnienia dokumentacji medycznej? Zobacz, jak złożyć wniosek i do jakich instytucji można się zgłosić. Czy warto szukać pomocy u Rzecznika Praw Pacjenta?
/ 21.11.2011 11:51
Terminem compliance określamy stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza /fot. Fotolia

Odmowa dostępu do dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej jest prawem pacjenta. Odmowa udostępnienia takiej dokumentacji powinna mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy wystąpi o to osoba nieuprawniona. Rozporządzenie stanowi, iż udostępnianie dokumentacji medycznej podmiotom i organom uprawnionym powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, a w przypadku gdy udostępnienie nie jest możliwe, odmowa wymaga formy pisemnej oraz podania przyczyny.

Odmowa dostępu – co robić?

Jeśli spotkamy się z odmową udostępnienia dokumentacji medycznej, a z takim wnioskiem występuje podmiot, który jest uprawniony, możliwe jest skorzystanie z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta. Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta została powołana do ochrony praw pacjenta określonych w ustawie, a jednym z takich praw jest prawo do dokumentacji medycznej. Naruszenie tego prawa jest traktowane jako „praktyka naruszająca zbiorowe prawa pacjentów”.

Polecamy: Wszystko o dokumentacji medycznej

Ponadto z orzecznictwa Sądów wynika, iż w tej sytuacji można zwrócić się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przysługuje nam dopiero wówczas, gdy uprzednio wyczerpiemy przysługujące nam środki zaskarżenia (zażalenie, odwołanie czy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Niemniej jednak, zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I OSK 601/05, w którym dokonano wykładni art. 52 § 2 oraz § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (mającego zastosowanie do niniejszej problematyki), jeśli przepisy nie stawiają dodatkowych warunków do wniesienia skargi na bezczynność (tutaj w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta), skarga taka może być wniesiona bez żadnych dodatkowych warunków. Skarga taka jest zatem dopuszczalna bez konieczności wezwania właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa (organu, który nie udostępnił nam dokumentacji medycznej).

Zgodnie z powyższym należy wyciągnąć wniosek, iż w sytuacji naruszenia prawa do dostępu do dokumentacji medycznej można udać się bezpośrednio do Sądu Administracyjnego. Niemniej jednak, przed wyborem tej ścieżki, która w praktyce może się okazać długotrwała, warto skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta, gdyż ma on szereg uprawnień do usunięcia naruszeń praw pacjenta.

 Co powinien zawierać wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej?

W placówkach świadczących opiekę zdrowotną powinniśmy uzyskać informacje do kogo należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej. W niemal każdej z nich są również dostępne gotowe wzory wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Jak w każdym piśmie, we wniosku takim powinna znaleźć się nazwa miejscowości i data sporządzenia wniosku. Następnie należy zawrzeć dane wnioskodawcy, a zatem: imię i nazwisko osoby wnioskującej, jej adres zamieszkania oraz PESEL. Następnie należy zaznaczyć, do kogo kierujemy pismo, np. Dyrektor Szpitala (nazwa szpitala) w Miejscowości X, ul. Y. Kolejną kwestią jest zamieszczenie prośby o wydanie kserokopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pacjenta (w tym miejscu należy podać jego imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania. We wniosku takim powinniśmy umieścić także informację do jakich celów wnioskowane jest udostępnienie dokumentacji medycznej, a także o jaki rodzaj dokumentacji medycznej chodzi. Pod wnioskiem należy się podpisać. Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy nie będziemy odbierać dokumentacji medycznej osobiście, należy również wskazać osobę upoważnioną do jej odebrania w naszym imieniu.

Autorzy: Monika Brzozowska, Joanna Kasper

Zobacz też: Zasady odpłatności i przechowywania dokumentacji medycznej

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!