Informowanie pacjenta i jego bliskich o leczeniu - jakie są obowiązki lekarza?

Czy lekarz ma obowiązek mówienia o wszystkim, także o przewidywanej śmierci pacjenta i procedurach medycznych? Kogo i o czym może poinformować lekarz?
/ 03.02.2014 13:51

Pacjent

Fot. Fotolia

Kwestię dostępu pacjenta do informacji reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 ze zm.) oraz ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152 ze zm.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz ma obowiązek przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta, zakresie rozpoznania, proponowanych metodach diagnostycznych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania bądź zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w sposób przystępny, a więc taki, aby pacjent mógł je zrozumieć. Obowiązek ten dotyczy informowania pacjentów dorosłych oraz małoletnich, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku pacjentów, którzy nie ukończyli 16 roku życia, bądź w przypadku pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej. Za osobę bliską rozumie się małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Pacjent, który nie ukończył 16 roku życia ma prawo uzyskania od lekarza wskazanych powyżej informacji o zdrowiu w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego. Możliwe jest również zastrzeżenie przez pacjenta, aby ten nie otrzymywał od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia.

Zobacz także: Zgoda pacjenta na leczenie - kiedy i dlaczego jest potrzebna?

Informowanie bliskich pacjenta o stanie jego zdrowia

Wskazać należy, że omówiony powyżej, ciążący na lekarzach obowiązek informowania pacjenta o jego stanie zdrowia, odnosi się również do obowiązku informowania jego ustawowych przedstawicieli. Zarówno pacjent, jak i jego ustawowy przedstawiciel, mają zaś prawo wyrazić zgodę na udzielanie wskazanych informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom trzecim. W praktyce, pacjent korzystający z pomocy lekarskiej w szpitalu, podpisuje oświadczenie, w którym może upoważnić konkretne osoby do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia. Wyraźnego zaznaczenia więc wymaga fakt, że informacje o stanie zdrowia pacjenta mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie za jego zgodą.

Wyjątek od obowiązku udzielania informacji

Jak wspomniano powyżej, w zakresie obowiązku informowania o stanie zdrowia pacjenta, mieści się również obowiązek informowania o rokowaniach, a więc również o przewidzianej śmierci pacjenta. Przepisy stanowią jednak, że w wyjątkowych sytuacjach, jeśli rokowanie jest dla pacjenta niepomyślne, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według jego oceny przemawia za tym dobro pacjenta. W takim przypadku, lekarz ma obowiązek poinformowania przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia. Na żądanie pacjenta jednak, lekarz ma obowiązek udzielenia mu żądanej informacji.

Zobacz także: Kto i kiedy może wypisać pacjenta ze szpitala?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!