Jak wybierany jest dyrektor szpitala?

TRUS, czyli usg przezodbytnicze jest niezbędne do zdiagnozowania raka prostaty./fot.Fotolia.
Dyrektorzy szpitali wybierani są na drodze konkursów. Jakie wymagania musi spełniać kandydat na dyrektora szpitala i na czym polega konkurs?
/ 22.10.2016 16:38
TRUS, czyli usg przezodbytnicze jest niezbędne do zdiagnozowania raka prostaty./fot.Fotolia.

Regulacja dotycząca wyboru dyrektora szpitala jest zawarta w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej.

Jakie warunki musi spełniać kandydat?

Osoba ubiegająca się o posadę dyrektora szpitala powinna legitymować się dyplomem uczelni wyższej oraz minimalnie sześcioletnim stażem w zawodzie. Staż w zawodzie może byś skrócony do trzech lat w przypadku, gdy kandydat ma ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie.

Kandydat może również legitymować się studiami wyższymi, trzy letnim stażem pracy oraz ukończonym szkoleniem zagranicznym, które jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Szkolenie takie musi odbywać się w ośrodku zagranicznym oraz trwać przynajmniej pół roku i jest zakończone egzaminem oraz przyznaniem certyfikatu. Szkolenie to musi być również uznawane przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Powołanie komisji

Wybór dyrektora szpitala odbywa się w drodze konkursu. Konkurs jest organizowany za pomocą komisji konkursowej, która jest powołana przez podmiot, który utworzył zakład opieki zdrowotnej. Może być to zarówno minister, wojewoda, jednostka samorządu terytorialnego oraz publiczna uczelnia medyczna jak również fundacja. 

Kto wchodzi w skład komisji?

W składzie komisji nie może znaleźć się małżonek kandydata oraz jego krewny i powinowaty aż do drugiego stopnia włącznie, a także osoba pozostająca z nim w takim stosunku prawnym i faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Jak odbywa się konkurs?

Powołanie komisji wszczyna postępowanie konkursowe. Powinno ono nastąpić w przeciągu dwóch miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska, które ma zostać obsadzone. Komisja w postępowaniu przyjmuje i opracowuje regulamin konkursu. Robi to na podstawie ramowego postępowania konkursowego. W ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania komisja ogłasza konkurs, następnie rozpatruje zgłoszone kandydatury.

Procedura konkursowa kończy się obsadzeniem stanowiska. W przypadkach nadużyć powołuje się nową komisję, która może niektóre czynności uznać za nieprawidłowe i przeprowadzić je jeszcze raz.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA