Jakie zdarzenia uznaje się za wypadek przy pracy?

Nieprawidłowy wynik badania cytologicznego klasyfikuje kobietę do przeprowadzenia bardziej dokładnego badania kolposkopowego
Wypadek przy pracy należy odróżnić od wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, skutkujące urazem lub śmiercią, do którego doszło na skutek czynników zewnętrznych – w trakcie wykonywania pracy, poleceń przełożonych, podczas podróży służbowej czy szkolenia.
/ 04.10.2016 16:42
Nieprawidłowy wynik badania cytologicznego klasyfikuje kobietę do przeprowadzenia bardziej dokładnego badania kolposkopowego

Wypadek przy pracy jest czym innym niż wypadek w drodze do pracy lub z pracy, który został określony w art. 57 b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czym jest wypadek przy pracy?

Jako wypadek przy pracy określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku, wynikającego ze stosunku pracy.

Przeczytaj: Wszystko o opiece pielęgniarki i położnej

Tak samo jak wypadek przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ: 

 • w trakcie podróży służbowej, chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. 

Za wypadek przy pracy uważane będzie również nagłe zdarzenie, którego skutkiem jest uraz lub śmierć, a które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas: 

 • uprawiania sportu podczas zawodów lub treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe,
 • wykonywania odpłatnie pracy przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego, na podstawie skierowania do pracy,
 • pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie,
 • odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu itd., na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący,
 • wykonywania pracy na rzecz spółdzielni przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonywania pracy lub współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • prowadzenia działalności pozarolniczej lub współpracy przy niej,
 • wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi,
 • odbywania służby zastępczej,
 • nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium,
 • pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

Przeczytaj też: Leczenie i lekarstwa - co warto wiedzieć?

Wypadki zbiorowe

Możemy wyróżnić wypadki zbiorowe, kiedy w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby oraz śmiertelne wypadki przy pracy, w których wyniku nastąpiła śmierć w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku.

Dodatkowo za ciężki wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie, w którego wyniku nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA