Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
Każdemu może się przytrafić nieszczęśliwy wypadek w drodze do pracy lub podczas powrotu z niej. O czym powinniśmy pamiętać, jeśli do niego dojdzie? Ubezpieczony, który uległ takiemu wypadkowi, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego świadczył lub miał świadczyć pracę.
/ 25.01.2011 13:18
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Uzupełnij kartę wypadku

Wówczas wszystkie okoliczności i ustalenia dotyczące samego wypadku (takie jak jego przyczyny, miejsce, czas zdarzenia) zamieszcza się w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Dla ubezpieczonych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, kartę taką wypełnia pracodawca, natomiast dla pozostałych ubezpieczonych będzie to podmiot wskazany w art. 5 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Kartę sporządza się nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach – jeden dla poszkodowanego, drugi dla dokumentacji powypadkowej.

Czytaj też: Czy pacjent może nie wyrazić zgody na zabieg?

Jakie zdarzenie podchodzi pod wypadek w drodze do i z pracy?

Samo uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

  • oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,
  • informacji oraz dowodów, które pochodzą od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub które udzieliły poszkodowanemu pomocy,
  • konkretnych ustaleń podmiotu sporządzającego kart ę wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

Sama definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy została zawarta w art. 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nią, za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Polecamy: Wykaz niefinansowanych świadczeń

Jeśli droga do pracy została przerwana

Uważa się także, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

  1. innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  2. zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  3. zwykłego spożywania posiłków,
  4. odbywania nauki lub studiów.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA