Kobieta w ciąży a wypowiedzenie umowy o pracę

Kobieta w ciąży a wypowiedzenie umowy o pracę

Kobiety w ciąży są szczególnie chronione przez prawo. Z zasady pracodawca nie może rozwiązać z nimi umowy o pracę. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Jakie?
/ 31.01.2011 13:36
Kobieta w ciąży a wypowiedzenie umowy o pracę

Kobieta w okresie ciąży zatrudniona na umowę o pracę podlega szczególnej ochronie uregulowanej szczegółowo w kodeksie pracy. Przedmiotowa ochrona dotyczy nie tylko zakazu wypowiedzenia ze strony pracodawcy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, ale wyklucza także możliwość rozwiązania takiej umowy w wyniku wcześniej dokonanego wypowiedzenia, a więc w czasie, kiedy pracownica nie była jeszcze w ciąży (uchwała Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1972 r., III PZP 7/72).

Wypowiedzenie umowy z winy pracownicy w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego

Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownicą w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego. Ma to miejsce wtedy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i gdy reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie takiej umowy (art. 177 k.p.). Sytuację tę reguluje art. 52 k.p., zgodnie z którym pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przeczytaj: Kobieta w ciąży a wypowiedzenie zmieniające

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń, co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Wypowiedzenie umowy bez winy pracownicy w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy (art. 177 § 4 k.p.).

W przypadku, gdy w zakładzie pracy działają związki zawodowe, pracodawca powinien obowiązkowo uzgodnić z nimi termin rozwiązania umowy z pracownicą w ciąży.

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy nie mają więc zastosowania przepisy szczególne dotyczące ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, a ogłoszenie upadłości jest wystarczającą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2001 r. I PKN 171/00).

Zobacz też: Kobieta w ciąży - umowa o pracę a zasiłek macierzyński

Podstawa prawna:

  • uchwała Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1972 r., III PZP 7/72;
  • Kodeks pracy art. 52 oraz 177;
  • wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2001 r. I PKN 171/00.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!