Nieprawidłowa diagnoza lub niewłaściwe leczenie – jakie prawa ma pacjent?

Kwestia praw pacjenta w przypadku zastosowania wobec niego niewłaściwego leczenia lub niewłaściwej diagnozy została uregulowana w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 ze zm.).
/ 03.02.2014 15:27

Lekarz

Fot. Fotolia

Zarówno niewłaściwą diagnozę, jak i zastosowanie niewłaściwego leczenia uznaje się za błąd w sztuce medycznej. Pacjent, który padł ofiarą błędu w sztuce medycznej  może domagać się renty, odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zaznaczyć należy, iż lekarz zobowiązany jest do wykonywania zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz w zgodzie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania oraz rozpoznawania i leczenia chorób.

Zobacz także: Jak otrzymać odszkodowanie za błąd lekarski?

Renta za błędną diagnozę lub niewłaściwe leczenie

Roszczeń o rentę, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za błędną diagnozę lub niewłaściwe leczenie można dochodzić na drodze cywilnej. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, odszkodowanie należne pacjentowi powinno opiewać na sumę pozwalającą na pokrycie wszelkich wynikłych z błędu medycznego konsekwencji w postaci uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Odszkodowanie to będzie więc obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, a w przypadku gdy pacjent stał się inwalidą również koszty przygotowania do innego zawodu.

Żądanie przez poszkodowanego pacjenta zasądzenia na jego korzyść renty jest uzasadnione, gdy w wyniku błędu w sztuce medycznej poszkodowany pacjent utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, bądź jeżeli zwiększyły się jego potrzeby albo zmniejszyły widoki na przyszłość.

We wskazanych przypadkach możliwe jest również zasądzenie przez sąd na rzecz poszkodowanego pacjenta zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Podkreślenia  wymaga fakt, iż sam błąd medyczny nie warunkuje odpowiedzialności cywilnej lekarza. Poszkodowany pacjent, dochodząc renty, odszkodowania lub zadośćuczynienia musi udowodnić, iż poniósł szkodę, będącą konsekwencją dopuszczenia się przez lekarza błędu medycznego, przy czym błąd ten musi być zawiniony, co oznacza że lekarz musiał popełnić go umyślnie albo wskutek niedbalstwa lub lekceważenia swoich obowiązków.

Przedawnienie roszczeń z tytułu błędu w sztuce lekarskiej

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce medycznej przedawnia się z upływem 3 lat licząc od dnia, w którym pacjent dowiedział się o błędzie oraz o osobie za niego odpowiedzialnej, nie później jednak niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące błędem medycznym. Jeśli jednak działanie lekarza wynika ze zbrodni lub występku, wówczas roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Znaczenia w takiej sytuacji nie będzie miał moment, w którym pacjent dowiedział się o przestępstwie.

Zobacz także: Zgoda pacjenta na leczenie - kiedy i dlaczego jest potrzebna?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA