Ustawa o izbach lekarskich poprawia sprawności, szybkość i jawność postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej

Od orzeczenia sądu lekarskiego odwołamy się do sądu powszechnego

Początkiem stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa o izbach lekarskich. Akt dostosowuje polskie przepisy do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który wskazał na konieczność przyznania stronom możliwości odwołania się od orzeczeń sądów lekarskich do sądu powszechnego oraz ulepszenia przepisów dotyczących postępowań przed organami izb lekarskich również z punktu widzenia ochrony praw ofiar błędów lekarskich.
/ 23.02.2010 13:46
Ustawa o izbach lekarskich poprawia sprawności, szybkość i jawność postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej

Najważniejszą z wprowadzonych zmian, w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów, jest wprowadzenie dwuinstancyjnego postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Powstała możliwość wniesienia kasacji od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego do Sądu Najwyższego. Warto podkreślić, iż uprawnienie takie przysługuje również Ministrowi Zdrowia oraz prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej. Strony mają również możliwość zaskarżenia do Naczelnego Sądu Lekarskiego postanowienia Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Dodatkowo, ustawa wprowadza również zasadę jawności postępowań przez sądami lekarskimi, co na pewno przyczyni się do zwiększenia ochrony praw pacjentów w ich trakcie.

Przeczytaj: Sąd lekarski przyjaźniejszy pacjentowi

Ponadto, zgodnie z nową ustawą, Minister Zdrowia może zaskarżyć do Sądu Najwyższego uchwałę organu izby lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem, w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Minusem tego postępowania jest fakt, iż minister, w celu realizacji powyższego uprawnienia, ma jedynie prawo zwrócić się do organu izby lekarskiej o przekazanie podjętej przez ten organ uchwały, który ma wówczas obowiązek ją przekazać w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia ministra. Uchwały organów izb lekarskich nie są przekazywane obligatoryjnie w ciągu określonego czasu po ich uchwaleniu.

Ustawa wskazuje, że tryb postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej powinien być dostosowany do standardów z Kodeksu postępowania karnego.

Tymczasowe zawieszenie prawa do wykonywania zawodu wobec lekarza możliwe będzie jedynie wówczas, gdy zebrane dowody - z dużym prawdopodobieństwem - wskazywać będą, że popełnił on ciężkie przewinienie zawodowe, a jego dalsza praca zagrażać będzie bezpieczeństwu pacjentów lub wskazywać, że może on popełnić kolejny błąd.

Postępowanie wyjaśniające będzie zasadniczo trwało maksymalnie rok; na przedłużenie okresu postępowania będzie się musiał zgodzić Naczelny Sąd Lekarski. Ponadto, strony będą mogły wnieść zażalenie na przewlekłość postępowania prowadzonego przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Zobacz też: Kiedy przysługuje odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego?

Sprawniejsze funkcjonowanie samorządu lekarzy oraz zmiany w zasadach funkcjonowania systemu odpowiedzialności zawodowej lekarzy wpłyną zapewne na lepsze sprawowanie funkcji nadzorczych samorządu lekarzy, umożliwią jego szerszy udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy oraz spowodują poprawę przestrzegania praw pacjentów. Poprawi się także sytuacja podmiotów występujących jako pokrzywdzeni w trybie przepisów o odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Nowe przepisy umożliwią sprawniejsze wyjaśnianie spraw, zapewnią większą jawność i przejrzystość postępowania oraz udział osób spoza kręgu osób wykonujących zawody lekarza i lekarza dentysty w postępowaniu odwoławczym. Wpłynie to korzystnie na społeczny wizerunek tych zawodów jako zawodów zaufania społecznego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!