Prawa pacjenta - kompendium

DHA jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zapewnia nam nie tylko prawo do świadczeń zdrowotnych, ale również możliwość odwołania się do opinii innego lekarza, prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy w momencie zagrożenia życia, prawo do fachowej opieki czy szereg praw związanych z informacją medyczną i godnością osobistą.
/ 25.01.2011 13:33
DHA jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego

Jaki jest zakres ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

Poza określeniem praw pacjenta, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmuje również regulacje związane:

 • z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej,
 • z obowiązkami podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związanych z prawami pacjenta,
 • z trybem powoływania, odwoływania i kompetencjami Rzecznika Praw Pacjenta,
 • z postępowaniem w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Przepisy dotyczące prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych znajdują się w rozdziale 2. wskazanej ustawy. Na ich podstawie pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Natomiast w sytuacji, gdy udzielenie odpowiednich świadczeń zdrowotnych jest ograniczone, pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej oraz opartej na kryteriach medycznych procedury, ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Przeczytaj: Rezygnacja ze świadczenia

Możliwość odwołania się do innej opinii

Dodatkowo prawem pacjenta jest możliwość żądania aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

 • jeżeli jest to lekarz: zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,
 • jeżeli jest to pielęgniarka lub położna: zasięgnęła opinii innej pielęgniarki lub położnej.

Powyższe żądanie pacjenta zostają odnotowane w dokumentacji medycznej, przy czym lekarz ma prawo odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna żądanie pacjenta za bezzasadne. Taka odmowa również powinna zostać odnotowana w dokumentacji medycznej. 

Prawo do natychmiastowej pomocy

Przy zagrożeniu życia lub zdrowia pacjenta ma on prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych, a w przypadku porodu, pacjentka ma prawo do uzyskania tych świadczeń w związku z porodem.

Prawo do fachowej opieki

Prawa pacjenta zakładają, że powyższe świadczenia zdrowotne powinny być udzielane pacjentowi z należytą starannością oraz w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące zawód medyczny mają kierować się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Zobacz także: Jakie obowiązki wobec pacjentów ma lekarz rodzinny?

Prawo do informacji, tajemnicy lekarskiej i inne

W ramach ustawy określono, poza prawem pacjenta do świadczeń zdrowotnych, także inne prawa mu przysługujące, takie jak m.in.:

 • prawo pacjenta do informacji i tajemnicy informacji o pacjencie,
 • prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
 • prawo pacjenta do dokumentacji medycznej,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego pacjenta,
 • prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA