Wypadek w pracy – prawa poszkodowanego pracownika

Zgodnie z danymi statystycznymi GUS tylko w I półroczu 2013 roku zanotowano 38 428 wypadków przy pracy. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z przebywania w miejscu pracy, a także z możliwości dochodzenia roszczeń. O co możemy się ubiegać, gdy doznamy wypadku przy pracy?
/ 04.02.2014 13:59

fot. Fotolia

Co zaliczamy do wypadków przy pracy?

Pojęcie „wypadek przy pracy” zdefiniowane jest w art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673).

Zgodnie z nim wypadkiem przy pracy określamy „zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tzn. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”.

Wskazane przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek w czasie podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone w definicji wypadku przy pracy, chyba że został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Co otrzymuje pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy?

Poszkodowanemu pracownikowi przysługuje szereg świadczeń. Wynikają one zarówno ze wskazanej ustawy wypadkowej, jak i z ustawy Kodeksu cywilnego. Czego i w jakich okolicznościach możemy dochodzić?

Wśród świadczeń, których może domagać się pracownik, wyróżniamy:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • jednorazowe odszkodowanie (także dla rodziny),
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniową lub rodzinną,
  • dodatek do renty rodzinnej,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • pokrycie kosztów leczenia odszkodowanie
  • i inne.

To, czy świadczenie zostanie nam przyznane oraz w jakiej wysokości, zależy od okoliczności i skutków zaistniałego wypadku.

Sąd Najwyższy w wyroku z 24 września 2009 (II PK 65/09) wyraźnie wskazał, że utożsamianie wyżej wymienionych świadczeń (traktowanie ich zamiennie) jest nieporozumieniem. Każdorazowo musimy więc jasno określić, czego i na podstawie jakich przesłanek się domagamy.

Wypadek skutkujący częściowym lub całkowitym pozbawieniem zdolności do pracy może uprawniać zarówno do żądania jednorazowego odszkodowania, jak i periodycznej renty. To do poszkodowanego należy wybór żądania. Podjęta decyzja musi zostać oparta na odpowiednich podstawach.

Zobacz też: Jak wypłacane jest wynagrodzenie w przypadku czasowej niezdolności do pracy?

Jak otrzymać świadczenie?

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć odpowiedni wniosek do płatnika składek (pracodawcy lub ZUS). Do wniosku trzeba dołączyć protokół powypadkowy/kartę wypadku oraz zaświadczenie o stanie zdrowia.

Warto podkreślić, że istnieją przypadki, w których pracownik nie otrzyma świadczenia. Następuje to w sytuacji, gdy przyczynę wypadku stanowi naruszenie przez pracownika przepisów, a także gdy dopuścił się on w pracy rażącego niedbalstwa.

Wskazane świadczenia są wypłacane przez ZUS i mają charakter kompensacyjny. Ich celem jest wynagrodzenie pracownikowi lub jego rodzinie skutków wypadku.

Zobacz też: Z czym wiąże się wykonanie zabiegu bez uzyskania zgody pacjenta?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!