Pacjenci/fot. Fotolia

Wypis ze szpitala na własne żądanie

Pacjenci często nie wiedzą, że mają prawo w każdej chwili na własne żądanie opuścić szpital. Pacjent musi jednak wiedzieć, że rezygnacja z leczenia może się wiązać z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.
/ 26.04.2018 15:42
Pacjenci/fot. Fotolia

Pacjent może sam wypisać się ze szpitala

Prawo do opuszczenia szpitala daje pacjentom art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). Zgodnie  z jego treścią wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego.

Przeczytaj: Kto może wyrazić sprzeciw wobec leczenia?

Konsekwencje rezygnacji z leczenia

Jeżeli jednak wypis ze szpitala następuje na żądanie pacjenta, to  pacjent, występujący o wypisanie ze szpitala na własne żądanie, jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu i składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza stosowną adnotację w dokumentacji medycznej. Działania takie mające na celu uzyskanie świadomego wyrażenia woli opuszczenia szpitala przez pacjenta mają za zadanie uświadomienie mu skutków jakie mogą się wiązać z zaniechaniem dalszego leczenia.

Zobacz też: Rezygnacja ze świadczeń

Ograniczenia dla przedstawiciela ustawowego

Nieco odmienna natomiast sytuacja jest w przypadku wypisu na żądanie przedstawiciela ustawowego pacjenta. Wówczas, jeżeli stan zdrowia wymaga dalszego leczenia w szpitalu, kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę zakładu sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala i przyczynach odmowy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!