Upośledzenie umysłowe/ fot. Fotolia

Stopnie upośledzenia umysłowego

Wyróżnia się cztery stopnie upośledzenia umysłowego, oceniane na podstawie różnego rodzaju pomiarów poziomu sprawności intelektualnej. Na ich podstawie można rozpoznać upośledzenie umysłowe lekkie, umiarkowane, znaczne i głębokie.
/ 13.09.2012 08:46
Upośledzenie umysłowe/ fot. Fotolia

Upośledzenie umysłowe lekkie:

a) 50–69 IQ;

b) dorosłe jednostki nie przekraczają ogólnego poziomu rozwoju umysłowego dziecka 12-letniego, a ich dojrzałość społeczna dziecka w wieku 17 lat;

c) umiejętności językowe, dorośli, nabywają z pewnym opóźnieniem, ale ich poziom posługiwania się mową pozwala zaspokajać codzienne potrzeby, podtrzymywanie rozmowy;

d) niezależność w samoobsłudze (jedzenie, mycie się, wydalanie);

e) czynności domowe;

f) trudności w nauce szkolnej (czytania, pisania);

g) zdolność do pracy;

h) niedokładne spostrzeżenia;

i) trudności w wyodrębnianiu istotnych cech przedmiotów;

j) mniejsza trwałość i podzielność uwagi dowolnej;

k) gorsza pamięć logiczna, ale brak różnic w pamięci mechanicznej;

l) słownik bierny bogatszy od czynnego, ale ogólnie uboższy zasób słów;

m) mniejszy zasięg pojęć liczbowych;

n) gorsza zdolność uogólniania, abstrahowania;

o) definicje zawierają rodzaj nadrzędny i różnicę gatunkową;

p) nie definiują pojęć abstrakcyjnych;

q) zaburzenia motoryki: mniejsza precyzja ruchów, szybkość ruchów, wykonywanie ruchów jednoczesnych.

Upośledzenie umysłowe umiarkowane:

a) 35–49 IQ;

b) dorosłe jednostki nie przekraczają ogólnego poziomu rozwoju umysłowego dziecka 8-letniego, a ich dojrzałość społeczna dziecka w wieku 10 lat;

c) częstsze choroby somatyczne i wady narządów wewnętrznych niż w grupie z upośledzeniem lekkim;

d) powolny rozwój rozumienia i posługiwania się mową;

e) niektórzy wymagają nadzoru przez całe życie, gdy chodzi o zaspokajanie potrzeb;

f) większość nie nauczy się czytać i pisać;

g) zdolność do wykonywania prostych, praktycznych prac pod nadzorem;

h) spostrzeganie przebiega wolniej, zakres spostrzegania jest węższy;

i) trudności w wyodrębnianiu istotnych cech przedmiotów;

j) można rozwinąć uwagę dowolną, ale dominuje uwaga mimowolna;

k) podają podobieństwa i różnice między dwoma pojęciami;

l) definiują pojęcia nie przez „użytek”, ale przez podanie opisu przedmiotu.

Zobacz też: Diagnozowanie osób z głębokim upośledzeniem

Upośledzenie umysłowe znaczne:

a) 20–34 IQ;

b) dorosłe jednostki nie przekraczają ogólnego poziomu rozwoju umysłowego dziecka 5-, 6-letniego, a ich dojrzałość społeczna dziecka w wieku 7–8 lat;

c) częściej niż umiarkowanie upośledzeni mają wady wzroku, słuchu, niedowłady i prężenia kończyn, choroby somatyczne;

d) niedokładne spostrzeżenia;

e) brak uwagi dowolnej, uwaga mimowolna na bodźce żywo je interesujące;

f) proste, 4–5-wyrazowe zdania;

g) potrafią porównać ze sobą 2 przedmioty (mały, duży), podać podobieństwa i różnice, ale nie potrafią porównać ze sobą 2 pojęć;

h) potrafią opanować 4–5 liczb;

i) definiują pojęcia przez „użytek”;

j) rozróżniają kształty geometryczne;

k) samodzielnie zaspokajają swe potrzeby fizjologiczne;

l) potrafią same poruszać się po najbliższej okolicy.

Upośledzenie umysłowe głębokie:

a) IQ < 20;

b) jako dorosłe osoby nie przekraczają poziomu funkcjonowania intelektualnego 3-letniego dziecka, a ich przystosowanie społeczne poziomu funkcjonowania dziecka 4-letniego;

c) wady wzroku, słuchu, niedowłady, porażenie kończyn (częste);

d) znaczne ograniczenie zdolności rozumienia i wykonywania poleceń;

e) brak lub ograniczenie możliwości poruszania się;

f) nie kontrolują swych potrzeb (często);

g) nie poruszają się w większości;

h) nie posługują się mową (często rozwój mowy zatrzymany jest na okresie melodii – typowy dla dziecka rocznego), niektóre budują proste, 2- lub 3-wyrazowe zdania;

i) niektóre wykonują proste polecenia;

j) ograniczone rozumienie słów;

k) wymagają stałej opieki;

l) brak uwagi dowolnej, uwagę mimowolną aktywizują jedynie silne bodźce, uwaga nietrwała, niepodzielna;

m) częste ciężkie wady neurologiczne lub wady fizyczne.

Zobacz też: Wpływ poszczególnych środków przekazu na osobowość człowieka

Źródło: Wydawnictwo Continuo, „Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych.” Rozdział 10 Wybrane zaburzenia psychiczne/pk/jm

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/15.06.2018 16:09
Do osoby, która mieni się autystą. Autyzm nie jest niepełnosprawnością umysłową, tylko zaburzeniem zachowania. Tacy ludzie są zagrożeni niedostosowaniem społecznym. Ich IQ często jest wyższe niż przeciętne. Nie ma co się więc tak gorączkować :)
/03.05.2016 11:13
Ten menszczyzna to idiota
/14.03.2015 22:20
Ja mam 16 lat i umiarkowany stopien autyzmu i k***a umiem pisac czytac i k***a licyc i k***a mam k***a wyje...ne na tych moskow k***a fallusy popie.....lone.
POKAŻ KOMENTARZE (1)