Chory musi potwierdzić prawo do bezpłatnej opieki?

Chory musi potwierdzić prawo do bezpłatnej opieki?

Każdy ubezpieczony, który korzysta z usług służby zdrowia jest zobowiązany do potwierdzenia swojego prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Czy wiesz, jakie dokumenty musisz okazać?
/ 08.07.2010 15:59
Chory musi potwierdzić prawo do bezpłatnej opieki?

Prawo do opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo przysługuje osobom, które posiadają powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Są to osoby ubezpieczone (np. pracownicy) i członkowie ich rodzin, jak również emeryci i renciści, studenci, uczniowie.

Jednak by móc skorzystać z finansowanej publicznie służby zdrowia, trzeba najpierw przedstawić potwierdzenie prawa do takich świadczeń. To, jakie dokumenty należy przedstawić na potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych zależy od podstawy ubezpieczenia.

Pracownik i jego rodzina

Zarówno pracownik, zatrudniony na umowę o pracę, jak i osoby z rodziny, które są objęte jego ubezpieczeniem, zobowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pracownik powinien okazać aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymację ubezpieczeniową uzupełnioną o aktualny wpis i pieczątkę pracodawcy. Ponadto można okazać druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub raport miesięczny ZUS RMUA z ostatniego miesiąca, który wydaje pracodawca.

Natomiast osoba, która prowadzi działalność gospodarczą będzie musiała przedłożyć druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód wpłaty składki na ubezpieczenie.

W przypadku członka rodziny ubezpieczonego konieczne będzie wskazanie dowodu opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo konieczne będą kserokopie zgłoszenia. Jeżeli nastąpiło ono po 1 lipca 2008 r. to potrzebne będą druki RMUA oraz ZCNA. Jeżeli zgłoszenie do ubezpieczenia nastąpiło po wspomnianej dacie, to trzeba będzie okazać druk ZCZA. Należy również pamiętać, że pracownika do ubezpieczenia zgłasza pracodawca.

Świadczenia dla dzieci

Dzieci poniżej 18. roku życia, które są obywatelami polskimi, mają zagwarantowane prawo do świadczeń. W takiej sytuacji wystarczy potwierdzenie obywatelstwa poprzez dowód osobisty rodzica.

Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, ale tylko wtedy, gdy nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL.

Przeczytaj: Kiedy ustaje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej?

Młodzież i studenci

Młodzież w wieku 18 - 26 lat, których opiekun lub rodzic jest ubezpieczony, posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych. Jednak z racji kontynuowania nauki będą musiały dodatkowo okazać dokument potwierdzający status ucznia lub studenta, np. legitymację.
Dziecko może podlegać pod ubezpieczenie rodzica lub opiekuna prawnego dopóki nie ukończy 18 lat. Istnieje możliwość przedłużenia takiej formy ubezpieczenia do 26 roku życia, ale tylko wtedy, gdy dziecko kontynuuje naukę.

Studenci powyżej 26. roku życia

Studenci, którzy ukończyli 26 lat, zobowiązani są do potwierdzenia prawa do świadczeń poprzez przedstawienie zgłoszenia do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacji studenckiej.

Emeryci i renciści

Osoby, które otrzymują rentę lub emeryturę również zobowiązane są do przedstawienia dokumentu, który potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Może to być:
• legitymacja emeryta lub rencisty,
• zaświadczenie z ZUS lub KRUS,
• aktualny odcinek potwierdzenia otrzymania emerytury lub renty,
• dokument, który potwierdza kwotę przekazanej emerytury lub renty

Inne przypadki

Z obowiązku okazania stosownego dokumentu przed skorzystaniem ze świadczeń zdrowotnych, nie są zwolnieni m.in. bezrobotni. Osoby taki powinny okazać aktualne zaświadczenie z urzędu pracy, że zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.
Natomiast osoby ubezpieczone dobrowolnie zobowiązane są do przedstawienia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto powinny okazać dokument ZUS, który potwierdza zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i aktualny dowód opłacenia składki zdrowotnej.

Zobacz też: Jakie są obowiązki świadczeniodawcy?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!