Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

Od 1985 do końca sierpnia 2006 zarejestrowano w Polsce 10 292 zakażenia HIV
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego  uprawnia do uzyskania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez instytucje medyczne działające w powszechnym publicznym systemie ochrony zdrowia (np. szpitale, poradnie, apteki) w trakcie czasowego pobytu zagranicznego (np. wycieczki turystycznej, podróży służbowej, urlopu, studiów bądź praktyk zagranicznych, poszukiwaniem pracy przez bezrobotnego) dokonanego przez obywatela któregokolwiek z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.
/ 15.11.2016 13:56
Od 1985 do końca sierpnia 2006 zarejestrowano w Polsce 10 292 zakażenia HIV

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa na takich samych warunkach, jakie przysługują obywatelom kraju, do którego przybył (jednego z wyżej wymienionych, który nie jest krajem zamieszkania posiadacza EKUZ). Gdy usługi związane z ochroną zdrowia w kraju goszczącym są odpłatne, EKUZ nie zwalnia z obowiązku ich uiszczenia. Posiadacz karty otrzyma w takiej sytuacji zwrot uiszczonej opłaty po powrocie do kraju zamieszkania. EKUZ nie można używać, gdy celem pobytu za granicą jest leczenie choroby lub rany nabytej przed rozpoczęciem podróży, w szczególności gdy wyjazd zagraniczny następuje w celu odbycia zaplanowanego wcześniej leczenia. W takiej sytuacji zwrot kosztów leczenia nie przysługuje. EKUZ nie umożliwia zwrotu kosztów pomocy medycznej uzyskanej w ośrodkach prywatnych.

Przeczytaj: Co robić, gdy zachorujesz?

Warunki i procedura uzyskania EKUZ

Instytucją właściwą do wydania EKUZ na terenie Polski jest Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej oznaczony skrótem NFZ). EKUZ przysługuje nieodpłatnie osobom ubezpieczonym w NFZ albo nieubezpieczonym kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub nieubezpieczonym osobom, które nie ukończyły 18 roku życia posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP.

O kartę mogą ubiegać się również osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

EKUZ wystawiana jest dla imiennie oznaczonej osoby w języku urzędowym państwa wymienionego na wstępie niniejszej publikacji, osobno dla każdego członka rodziny (np. dla poszczególnego dziecka przysługuje jego własna, odrębna karta) i zawiera zestaw enumeratywnie wymienionych, następujących danych: imiona, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer identyfikacyjny karty, numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę, datę ważności karty.

W celu uzyskania EKUZ należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami (osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem) w właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze NFZ (ich wykaz i dane kontaktowe znajdują się pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=8&artnr=34 ) na formularzu dostępnym w tych placówkach lub możliwym do pobrania ze strony http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=4&artnr=1828 (formularz powinien zawierać własnoręczny, czytelny podpis, również w przypadku, gdy został nadany za pomocą faksu czy poczty elektronicznej) osobiście lub przez pełnomocnika, który powinien poprzedzić własnoręczny podpis na wniosku słowami „z upoważnienia … ”, np. „z upoważnienia Jana Kowalskiego Zbigniew Nowak” (wzór pełnomocnictwa, które należy wcześniej udzielić znajduje się pod następującym adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/art/1828/up_os_trzecia_wzor.zip ). 

Przeczytaj: Malta - bezpłatna opieka medyczna w ramach EKUZ

Okres ważności EKUZ liczony jest od dnia złożenia wniosku o jej wydanie a jego długość uzależniona jest od rodzaju pobytu (wyróżnianego ze względu na cel podróży, np. turystyczny), kategorii osobowej wnioskodawcy (np. emeryci, bezrobotni, kobiety w ciąży, osoby poniżej 18 lat) i wynosi od 42 dni do 5 lat.

EKUZ wystawiona w Polsce nie daje prawa do korzystania z świadczeń zdrowotnych na terenie Polski przysługujących w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich UE oraz na terytorium Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

 

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA