Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - gdy wyjeżdżasz za granicę

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA.
/ 11.12.2009 11:10
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Prawo do EKUZ

Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz:

 • osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy;
 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP; osoby posiadające miejsce
 • zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18. roku życia.

Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. Gdy za granicę wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, także dziecko, powinien zaopatrzyć się w EKUZ.

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego lub krajów EFTA , np.:

EFTA to Kraje Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

 • w celach turystycznych,
 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
 • w związku z krótką podróżą służbową,
 • w celu podjęcia studiów,
 • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim oraz osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło.

Osoby ubezpieczone, które posługują się dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń (np. EKUZ), a utraciły do nich prawo, są zobowiązane do pokrycia kosztów leczenia, za które zapłacił Fundusz.

Przeczytaj: Kiedy zmieniamy przynależność do oddziału NFZ?

Na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdują się następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • PESEL,
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę,
 • numer identyfikacyjny karty,
 • data ważności karty.

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

Jak otrzymać EKUZ?

Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w oddziale NFZ.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w oddziale Funduszu:

 • osobiście,
 • pocztą,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
 • faksem.

Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ (patrz: s. 12, potwierdzenie prawa do świadczeń). Dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach. Dokumenty ze zdjęciem (np. legitymację ubezpieczeniową lub studencką) wystarczy okazać do wglądu.

Zobacz też: Czy członkowie rodziny ubezpieczonego mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych?

Ważność karty

Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy.

W pozostałych przypadkach Karta wystawiana jest na dwa miesiące, licząc od końca miesiąca, za który została odprowadzona ostatnia składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Przeczytaj:

Inne terminy maksymalne obowiązują dla:

 • bezrobotnych – 30 dni,
 • uczniów i studentów – do końca semestru lub roku szkolnego,
 • emerytów – 5 lat,
 • rencistów – na okres przyznanego świadczenia, maksymalnie 5 lat.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA