Jak potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych?

Każdy ubezpieczony ma obowiązek przedstawienia dowodu ubezpieczenia/ fot. Shutterstock
Jeśli korzystamy ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ, to powinniśmy przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający nasze uprawnienia. Dowiedz się, jaki dokument musisz okazać, aby skorzystać z usług publicznej służby zdrowia.
/ 14.12.2009 13:50
Każdy ubezpieczony ma obowiązek przedstawienia dowodu ubezpieczenia/ fot. Shutterstock

Dokumenty potwierdzające

W zależności od tego czy uczymy się, jesteśmy pracownikami, rencistami itp. potwierdzamy nasze prawo do publicznej opieki zdrowotnej w inny sposób. Najczęściej jest to zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie tylko:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

• druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)
• aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
• legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

Przeczytaj: Kolejka do świadczeń, czyli lista oczekujących

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

• druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
dla osoby ubezpieczonej w KRUS
• zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)
dla emerytów i rencistów
• legitymacja emeryta lub rencisty

W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.
Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „--”, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ.

• zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA…)
• aktualny odcinek emerytury lub renty
• dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust 2 Ustawy)

Przeczytaj: Leczenie uzdrowiskowe - ważne informacje

dla osoby bezrobotnej

• aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

• umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

• dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.)
• aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę
• zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny
• legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS
• legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wpłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS
• w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności
• w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka

Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6 miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL.

dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

• decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby

dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

• poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP)
karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA

dla osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

• zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Gdy nie mamy przy sobie dokumentu potwierdzającego

Jeżeli korzystamy z publicznej opieki zdrowotnej a nie mamy aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, nie oznacza to, że nie zostaniemy przyjęci przez lekarza. Taki dokument możemy przedstawić w innym czasie:
• jeśli przebywamy w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia
lub
• w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia

Jeśli nie dostarczymy odpowiedniego dokumentu w jednym z powyżej wymienionych terminów, możemy zostać obciążeni kosztami udzielonego świadczenia.

Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Jednak przy znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia!

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA