Osoba, która chce skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia, ma obowiązek przedstawienia dokumentu, który potwierdza prawo do ich uzyskania/fot. Fotolia

Jakie dokumenty potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Każda osoba, która chce skorzystać ze świadczeń zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia, zobowiązana jest do posiadania odpowiednich dokumentów, które potwierdzą to prawo. Zobacz, jakie dokumenty powinien zabrać do lekarza emeryt lub rencista, jakie student, a jakie osoba prowadząca działalność gospodarzą czy ubezpieczona w KRUS.
/ 24.11.2011 16:37
Osoba, która chce skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia, ma obowiązek przedstawienia dokumentu, który potwierdza prawo do ich uzyskania/fot. Fotolia

Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokumentem potwierdzającym prawo osoby ubezpieczonej do świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego. Ponieważ na dzień dzisiejszy karty takiej nie ma, do czasu jej wydania dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia jest każdy dowód potwierdzający uiszczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z tym należy stwierdzić, iż osoba, która chce skorzystać  ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia ma obowiązek przedstawienia dokumentu, który potwierdza prawo do ich uzyskania. W tak zwanych nagłych przypadkach, jeżeli pacjent nie przedstawi aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, może przedstawić go w terminie późniejszym. Jeżeli pobyt pacjenta w szpitalu jest dłuższy niż 30 dni – nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia pobytu.

W przypadku, w którym pacjent nie dostarczy dokumentu w wyżej wymienionych terminach, można obciążyć go kosztami udzielonego świadczenia.

Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w przypadku stanu nagłego.

Omawiany obowiązek nie dotyczy dzieci do 6 miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej są:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

Zobacz też: Czy osoba nieubezpieczona może korzystać z bezpłatnych świadczeń?

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

dla emerytów i rencistów

 • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Na przykład osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ,
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA),
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

dla osoby bezrobotnej

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

Polecamy: Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 roku, druk ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 roku),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna wraz z wpisanymi danymi członków rodziny, aktualną datą oraz pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 roku lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym

 • zaświadczenie z ZUS – do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.

Źródło: strona Narodowego Funduszu Zdrowia

Autorzy: Paweł Derlikowski, Joanna Kasper

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!