Jakie obowiązki wobec pacjentów ma lekarz rodzinny?

Jakie obowiązki wobec pacjentów ma lekarz rodzinny?
Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty. Jako pacjent powinieneś mieć świadomość, jakie obowiązki ma twój lekarz.
/ 11.12.2009 08:52
Jakie obowiązki wobec pacjentów ma lekarz rodzinny?

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

• kieruje pacjenta na badania laboratoryjne

Jeżeli lekarz zleca wykonanie badań powinien równocześnie wskazać pacjentowi laboratorium lub pracownię, w którym zostaną one wykonane.
W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta. W takim przypadku zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek. Zlecenie takie wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany.

Zobacz także: Na jakie badania możesz dostać skierowanie od lekarza POZ?

• kieruje na kosztowne badania diagnostyczne

Lekarz POZ może skierować pacjenta na endoskopowe badania przewodu pokarmowego: gastroskopię i kolonoskopię.

• kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala

Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

Zobacz też: Reklama i sprzedaż leków w Internecie

• wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty

Lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu i ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowaniu) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, wydaną przez lekarza specjalistę.

• kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta

W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.

• kieruje na rehabilitację

Lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcją narządu ruchu, których przyczyną są te wady. W takich przypadkach lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce ciągu 30 dni od daty wystawienia, w innym przypadku starci ono swoją ważność. Lekarz POZ ma obowiązek poinformować pacjenta o konieczności rejestracji skierowania w wymaganym terminie.
W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach nie kwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz rodzinny kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Lekarz POZ może wystawiać pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji.

Zobacz też: Wszystko o rehabilitacji

• kieruje na leczenie uzdrowiskowe

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania. Skierowanie przesyłane jest do oddziału NFZ. Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na swoje zlecenie i swój koszt:

• badania dla dorosłych:

OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 miesięcy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania.

• badania dla dzieci:

OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Skierowanie jest ważne 12 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeżeli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza kierującego w celu weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia pisemnie także pacjenta.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA