Kolejka do świadczeń, czyli lista oczekujących

Kolejka do świadczeń, czyli lista oczekujących
Prowadzenie list oczekujących w placówkach opieki zdrowotnej ma zapewnić pacjentom równy, sprawiedliwy, niedyskryminujący i przejrzysty dostęp do świadczeń. Pacjenta wpisuje się na listę, gdy świadczenie nie może być zrealizowane w dniu zgłoszenia.
/ 14.12.2009 15:39
Kolejka do świadczeń, czyli lista oczekujących

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ w ramach: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej, leczenia stomatologicznego, ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Prowadzenie takiej listy jest obowiązkiem ustawowym świadczeniodawcy.

Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco, a więc umieszczanie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się do świadczeniodawcy.
Ważne jest, żeby przyjęcia odbywały się zgodnie z kolejnością wpisów na liście oczekujących. Przyspieszenie przez przesunięcie na liście może być spowodowane wyłącznie względami medycznymi.

Przeczytaj: Wszystko o opiece pielęgniarskiej i położnej

Kto może korzystać ze świadczeń poza kolejnością?

Osobami mającymi prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i powinny zostać przyjęte bezzwłocznie są:
• pacjenci w stanie nagłym,
• osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
inwalidzi wojenni i wojskowi,
kombatanci (także osoby represjonowane),
• uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Nagłe przypadki

Lekarz kierujący pacjenta do dalszego leczenia specjalistycznego kwalifikuje go do jednej z dwóch kategorii medycznych:

• przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
• przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.

Określona kategoria medyczna ma wpływ na termin realizacji świadczenia opieki zdrowotnej.
Lekarz w szpitalu potwierdza kategorię medyczną wskazaną na skierowaniu albo sam kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej kategorii medycznej. Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.

Wymagane dane pacjenta

Listy oczekujących zawierają następujące informacje:
• numer na liście oczekujących,
• datę i godzinę wpisu,
• imię i nazwisko pacjenta
• numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,
• adres pacjenta,
• numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem,
• rozpoznanie lub powód przyjęcia,
• planowany termin udzielenia świadczenia,
• imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.
Wpisy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą pacjenta lub za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.

Przeczytaj: Reklama i sprzedaż leków w internecie

Adnotacje

Dane o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania są przekazywane do NFZ, a następnie – w celach informacyjnych – publikowane przez oddziały Funduszu na stronach internetowych.
Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej.
Po ustaleniu terminu przyjęcia pacjenta, świadczeniodawca może odnotować na skierowaniu:
• datę udzielenia świadczenia,
• rodzaj/nazwę listy oczekujących wraz z numerem kolejnym na liście,
• datę dokonania wpisu na listę.
Adnotacje powinny być potwierdzone pieczęcią świadczeniodawcy oraz podpisem i ewentualnie pieczątką osoby potwierdzającej wpisanie świadczeniobiorcy na listę oczekujących.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA