Toksoplazmoza daje szereg zróżnicowanych objawów

Masz prawo do kontaktu z bliskimi w szpitalu

Poza uprawnieniami związanymi ze świadczeniami zdrowotnymi pacjentowi przysługują inne, takie jak prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta – wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
/ 25.01.2011 14:21
Toksoplazmoza daje szereg zróżnicowanych objawów

Prawo do kontaktu

Zgodnie z przepisami ustawy, kiedy pacjent znajduje się w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, ma prawo – o ile sobie tego życzy – do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. 

Prawo do dodatkowej opieki

Ustawa gwarantuje pacjentowi także prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez którą rozumie się opiekę nie polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym również opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

Zobacz też: Kiedy zmieniamy przynależność do oddziału NFZ?

Jeżeli realizacja wskazanych powyżej uprawnień pacjenta skutkowała kosztami poniesionymi przez zakład opieki zdrowotnej, ich uregulowanie następuje z kieszeni pacjenta. Przy czym koszty te ustalane są przez kierownika zakładu w sposób uwzględniający rzeczywistą ich wysokość.

Prawo do poszanowania intymności i godności

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta jest w dzisiejszych czasach nader aktualne, w związku z szerokim upublicznianiem życia prywatnego, szczególnie w mediach. Prawo to obejmuje zgodnie z ustawą także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma ponadto prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających mu łagodzenie bólu i innych cierpień.

Czy osoba bliska może być poproszona o opuszczenie sali?

Ustawa zapewnia, z pewnymi wyjątkami, obecność osoby bliskiej pacjentowi przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych. Osoba bliska może być poproszona o opuszczenie sali przez osobę wykonującą zawód medyczny w przypadku istnienia zagrożenia epidemicznego lub innego w stosunku do samego pacjenta. Taka odmowa obecności powinna zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

Przeczytaj: Jakie obowiązki wobec pacjentów ma lekarz rodzinny?

Obecność osób wykonujących zawód medyczny, które nie udzielają pacjentowi świadczeń zdrowotnych, przy udzielaniu tych świadczeń jest możliwa tylko, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia.

Obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, zgody jego przedstawiciela ustawowego oraz osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!