Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem – zasiłek i uprawnienia

Dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wymaga szczególnej opieki ze strony rodziców lub opiekunów. Wiąże się to również z większymi kosztami ponoszonymi przez rodzinę. Czy dziecko i opiekun mają z tego tytułu dodatkowe uprawnienia? Czy mogą otrzymywać dodatkową pomoc pieniężną ze strony państwa?
/ 03.02.2014 15:15

fot. Fotolia

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub opiekuńczy?

Opieka nad niepełnosprawnym zawsze wiąże się ze zwiększonym zakresem obowiązków. Opiekunowie często zmuszeni są do rezygnacji z zatrudnienia, aby móc w pełni zajmować się dziećmi, w szczególności niepełnosprawnymi.

W tym zakresie ustawodawca przyznał opiekunom prawo do szczególnych świadczeń pieniężnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2013.1456 – j.t.) zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w związku z koniecznością pokrycia części kosztów związanych z opieką i pomocą osobie, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje on:

  1. niepełnosprawnemu dziecku,
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. osobie, która ukończyła 75 lat,
  4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność pojawiła się do ukończenia 21. roku życia.

Ile wynosi zasiłek?

Zasiłek przyznawany jest w wysokości 153 zł miesięcznie.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika, który opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem

Pracownikom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Wskazane uprawnienie przysługuje pracownikowi będącemu rodzicem lub opiekunem niepełnosprawnego dziecka wymagającego stałej opieki. Wówczas pracownik ma możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu wypoczynkowego bez względu na to, czy wykorzystał już w przeszłości ten rodzaj urlopu. Wymogiem jest posiadanie 6–miesięcznego okresu zatrudnienia.

Pracownik może skorzystać z takiego urlopu w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Aby opiekun mógł skorzystać z tego uprawnienia, musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka, a sam urlop może wykorzystać w częściach (nie więcej niż 4).

Zobacz też: Prawa pacjenta niepełnosprawnego – vademecum

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem przysługuje dodatkowe świadczenie: specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z art. 16a w/w ustawy przysługuje on osobom, na których ciążył obowiązek alimentacyjny, jeżeli w związku z tym zrezygnowały z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej. Wysokość tego zasiłku uzależniona jest od łącznego dochodu rodziny – w przeliczeniu na jedną osobę (jeżeli nie przekracza 623 zł).

Za wskazany dochód uważa się dochód (w odniesieniu do osoby małoletniej):

  1. osoby wymagającej opieki,
  2. rodziców osoby wymagającej opieki,
  3. małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
  4. osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
  5. pozostających na utrzymaniu powyższych osób dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Zobacz też: Życie z niepełnosprawnym dzieckiem

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!