Uprawnienia dodatkowe – komu przysługują?

Padaczka jest chorobą o nie do końca znanej etiologii, w której podczas napadu obserwujemy drgawki i inne objawy neurologiczne./ fot. Shutterstock
Pacjenci uprzywilejowani mogą korzystać z dodatkowych uprawnień. Czy wiesz, kto może uzyskać dodatkowe prawa? Jak z nich korzystać?
/ 17.12.2009 14:14
Padaczka jest chorobą o nie do końca znanej etiologii, w której podczas napadu obserwujemy drgawki i inne objawy neurologiczne./ fot. Shutterstock

Inwalidzi wojskowi i wojenni

Do grupy IB, czyli inwalidów wojennych, zalicza się inwalidów wojennych oraz osoby represjonowane. Ponadto ich współmałżonków pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowy i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osoby represjonowane, uprawnione do renty rodzinnej. Takim osobom przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”, które są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek stanowią lekarstwa recepturowane, które wydawane są na podobnych zasadach, jak te dla ubezpieczonych.

Dodatkowe prawa przysługują również osobom z grupy IW, czyli inwalidom wojskowym. Należą do nich inwalidzi wojskowi oraz niewidome ofiary działań wojennych. Przysługuje im bezpłatne, do wysokości limitu, zaopatrzenie w leki z listy podstawowej i uzupełniającej.

Przeczytaj: Które leki są refundowane?

Honorowi dawcy

Wyróżnia się dwie grupy honorowych dawców, którym przysługują dodatkowe uprawnienia. Pierwszą stanowią Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy otrzymują lekarstwa bezpłatnie z listy podstawowej i uzupełniającej, ale do wysokości limitu. Ponadto przysługują im bezpłatne leki, które mogą stosować w związku z oddawaniem krwi.

W drugiej grupie znajdują się Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu. Otrzymują oni lekarstwa z listy podstawowej i uzupełniającej do wysokości limitu. Przysługują im także leki, które mogą stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek, tkanek i narządów.

Zobacz też: Biochemia - wyniki badań

Inne przypadki

Uprawnienia dodatkowe przysługują również innym grupom osób. Wśród nich wymienia się:
• PO - osoby wykonujące powszechny obowiązek obrony otrzymują bezpłatnie i bez dopłaty do limitu wszystkie leki z listy podstawowej i uzupełniającej oraz leki recepturowe;
• AZ – uprawnieni obecni i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest. Otrzymują oni bezpłatnie leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, które wyszczególnione są w osobnym wykazie;
• CN - nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu otrzymują leki i wyroby medyczne związane z ciążą, porodem i połogiem na takich samych zasadach, jak inni ubezpieczeni;
• DN – nieubezpieczeni do ukończenia 18. roku życia mają prawo do świadczeń na zasadach i w zakresie określonym dla ubezpieczonych;
• IN – osoby nieubezpieczone, które mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
Osoby, które posiadają dodatkowe uprawnienia zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu lekarzowi, który wypisuje receptę.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA