UK: Rekordowo niski poziom zakażeń MRSA / fot. Fotolia

Jakie leczenie nieoperacyjne w raku jelita grubego?

Zwykle to chirurgia jest dominującą metodą w leczeniu nowotworów złośliwych. Jednak w przypadku zaawansowanego nowotworu, sama operacja nie jest w stanie wyeliminować komórek nowotworowych. Potrzebna jest terapia uzupełniająca.
UK: Rekordowo niski poziom zakażeń MRSA / fot. Fotolia

Standardowe terapie niechirurgiczne

Chemioterapia, radioterapia, terapia celowana.... to wszystko metody niechirurgicznego leczenia nowotworów.

Często metody te są stosowane przed operacją, żeby zmniejszyć objętość guza, a tym samym zredukować obszar wycinanej przez chirurga tkanki. Leczenie standardowe stosowane jest także prawie zawsze po operacji, w celu eliminacji krążących w organizmie komórek nowotworowych.

Poniżej zostaną omówione wszystkie najważniejsze metody niechirurgicznego leczenia raka jelita grubego.

Radioterapia

Leczenie radioterapią raka jelita grubego obejmuje napromienianie przedoperacyjne i pooperacyjne. Większe korzyści terapeutyczne niesie zastosowanie radioterapii przed zabiegiem chirurgicznym, ponieważ umożliwia ona późniejsze wykonanie operacji radykalnej u prawie połowy chorych. Wyróżnia się radioterapię przedoperacyjną krótkotrwałą (napromienianie wysokimi dawkami frakcyjnymi przez 5-7 dni) oraz długotrwałą (napromienianie konwencjonalnymi dawkami frakcyjnymi przez 5-5,5 tygodnia w skojarzeniu z chemioterapią).

Radioterapię pooperacyjną (adjuwantową) stosuje się w przypadkach, gdy guz nacieka tkankę tłuszczową okołojelitową, doszło do zajęcia węzłów chłonnych, zatorów komórek nowotworowych w naczyniach krwionośnych i chłonnych, przedziurawienia ściany jelita czy gdy stopień dojrzałości nowotworu jest niski.

W przypadkach wysokiego ryzyka powikłań pooperacyjnych albo u chorych, którzy nie wyrażają zgody na operację stosuje się radioterapię jako wyłączny sposób leczenia radykalnego.

Chemioterapia

Chemioterapię adjuwantowa, czyli uzupełniającą ma na celu dalszą poprawa stanu  pacjenta już po leczeniu chirurgicznym czy radioterapii. Jeżeli jednak chemioterapia została zastosowana w celu zmniejszenia rozmiarów guza przed jego usunięciem operacyjnym,  postępowanie to jest określane mianem chemioterapii neoadjuwantowej. Zaś leczenie chorych z zaawansowaną postacią raka z odległymi przerzutami to chemioterapia paliatywna.

Do wszystkich tych rodzajów chemioterapii raka jelita grubego zostały włączone następujące leki:

5-fluorouracyl (FU) Mechanizm działania polega na hamowaniu enzymu biorącego udział w syntezie nukleotydów - syntazy tymidylanowej. Zaburza to syntezę DNA i powstawanie nowych komórek nowotworowych.

Leukoworyna podawana z fluorouracylem ma za zadanie wzmacniać działanie cytostatyczne.

Irinotekan to półsyntetyczna pochodna naturalnego alkaloidu - kamptotecyny. Działa poprzez zablokowanie enzymu - topoizomerazy I, odpowiedzialej za replikację i transkrypcję DNA.

Polecamy: Nowa terapia genowa

Oksaliplatyna jest pochodną platyny trzeciej generacji. Przyczynia się do apoptozy komórek nowotworowych. Podczas jej stosowania należy uważać na wysoką neurotoksyczność obwodowa, nefro- oraz ototoksyczność.

Terapia celowana - czym jest?

W leczeniu raka jelita grubego, a szczególnie wśród chorych z przerzutami do wątroby czy płuc, stosuje się coraz częściej tzw. terapię celowaną. Zakłada ona podawanie pacjentowi przeciwciał skierowanych przeciw określonej biologicznie aktywnej substancji, która odgrywa newralgiczną rolę w rozwoju komórek nowotworowych. Zastosowanie znajdują dwa leki: cetuksymab, który blokuje receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i bewacizumab skierowany przeciwko naczyniowo - śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu (VEGF) odpowiedzialnego za angiogenezę.

Czytaj też: Nowe leczenie przeciwnowotworowe hamujące tworzenie naczyń

Schematy leczenia

Wykorzystując różnorodne mechanizmy działania powyższych leków i ich działanie synergistyczne  stosuje się zestawy terapeutyczne.

Leczenie pierwszego rzutu:

  • IFL (irinoitekan, bolus fluorouracyl + leukoworyna)
  • FOLFIRI (irinotekan, fluorouracyl we wlewie + leukoworyna)
  • FOLFOX (oksaliplatyna, fluorouracyl we wlewie + leukoworyna
  • fluorouracyl + bewacizumab

Leczenie drugiego rzutu zaawansowanego raka jelita grubego z przerzutami odległymi po wykryciu receptora dla EGF (naskórkowego czynnika wzrostu):

  • cetuximab + irinotekan

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!