Jak działa Rzecznik Praw Pacjenta?

Jak działa Rzecznik Praw Pacjenta?

Rzecznik Praw Pacjenta - osoba, podlegająca bezpośrednio Ministrowi Zdrowia. Jakie ma zadania? W jaki sposób broni praw pacjenta i reaguje, gdy są one naruszane?
/ 25.01.2011 14:29
Jak działa Rzecznik Praw Pacjenta?

W celu ochrony praw pacjenta, określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, została ustanowiona instytucja Rzecznika Praw Pacjenta. Nadzór nad działalnością Rzecznika przyznano Prezesowi Rady Ministrów, (który to również dokonuje jego odwołania i powołania spośród osób wyłonionych z naboru na stanowisko Rzecznika.)

Przeczytaj: Prawa pacjenta - kompendium

Kto może zostać Rzecznikiem Praw Pacjenta?

Rzecznikiem Praw Pacjenta może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny,
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji Rzecznika,
  • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmie prawidłowego sprawowania funkcji Rzecznika.

Swoje zadania Rzecznik wykonuje przy pomocy zastępców, których jednak nie może być więcej niż dwóch, z czego jeden musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Zastępcy powoływani są przez premiera na podstawie wniosku Rzecznika, przy czym kryteria dotyczące kandydata na stanowisko zastępcy są podobne jak na stanowisko samego Rzecznika.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta?

Do najważniejszych zadań Rzecznika należą:

  1. Działania związane z naruszeniem praw pacjentów, jak m.in. prowadzenie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, prowadzenie dochodzeń w przypadku naruszenia praw pacjenta, a w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta żądanie wszczęcia postępowania i brania w nim udziału na prawach przysługujących prokuratorowi.
  2. Współpraca z innymi podmiotami, w szczególności ministrem zdrowia, w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, jak również przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta.
  3. Działania wiążące się z procedura ustawodawczą, takie jak opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony pacjenta oraz występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta.
  4. Wykonywanie innych zadań, które zostały określone w przepisach prawa lub zlecone przez Prezesa Rady Ministrów.

Przeczytaj: Kiedy ustaje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej?

Do końca lipca każdego roku Rzecznik jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Ministrów całorocznego sprawozdania za poprzedni rok, dotyczącego przestrzegania praw pacjenta na terytorium RP. Następnie sprawozdanie to rząd musi w do końca sierpnia przedstawić Sejmowi wraz ze swoim stanowiskiem.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!