Komu przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych?

Komu przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych?

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia. Nie każdy jednak może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kto jest do takich świadczeń uprawniony?
/ 14.12.2009 13:14
Komu przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych?

Prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

1. ubezpieczeni, czyli wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia

2. zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej:
• dzieci: własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18. roku życia
Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia. Po tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.
• małżonkowie: mąż, żona (ale nie konkubenci)
• krewni wstępni: (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Przeczytaj: Kiedy wygasa studentowi ubezpieczenie zdrowotne?

3. osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):
• które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

Kryteria dochodowe do otrzymywania świadczeń pomocy społecznej obowiązujące w czerwcu 2009 r.
a. osoby samotnie gospodarujące – dochód do 477 zł
b. osoby w rodzinie – dochód na osobę do 351 zł

dzieci i młodzież – do ukończenia 18 roku życia
• kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42 dnia po porodzie

4. osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy – od stycznia 2009 r. bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od tego, czy posiadają status członka rodziny. Nie mogą oni podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

5. osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji
• ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywające na terenie RP.

Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia.

Poza wymienionymi wcześniej, do świadczeń mają również prawo następujące osoby:

• które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym – w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego
uzależnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego
• uzależnione od narkotyków
• z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
• pozbawione wolności
cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia
• posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne

Zobacz też: Bezpłatna opieka stomatologiczna

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wszystkim wymienionym w artykule kategoriom osób pokrywane są z budżetu państwa.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!