Wszystko o rehabilitacji

Masaż Tajski doskonale uśmierza chroniczne bóle
Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub najlepszej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.
/ 15.12.2009 15:09
Masaż Tajski doskonale uśmierza chroniczne bóle

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w warunkach domowych,
• w ośrodku lub oddziale dziennym.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).
NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w 10-dniowym cyklu terapeutycznym.

Skierowanie straci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30. dni od daty wystawienia.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.
Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie\zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ, termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu.

Każdy zakład rehabilitacyjny mający kontrakt z NFZ ma obowiązek świadczyć opiekę domową dorosłym i dzieciom.

Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia. W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie.

Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Zobacz: Wykaz niefinansowanych świadczeń

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym

Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.
Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od trzech do sześciu tygodni przez pięć dni w tygodniu, średnio po pięć zbiegów dziennie.
W przypadku dzieci do 18. roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
• neonatologicznej,
• rehabilitacyjnej,
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
• neurologicznej,
• reumatologicznej,
• chirurgii dziecięcej,
oraz lekarz poz.

Rehabilitacja słuchu i mowy

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym słuchem.
Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych:
• otolaryngologicznej,
• otolaryngologii dziecięcej,
• audiologii i foniatrii.

Rehabilitacja wzroku

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym wzrokiem.
Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych:
• okulistycznej,
• neurologicznej.

Czas trwania rehabilitacji zarówno dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy, jak i wzroku wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

Przeczytaj: Jak wygląda wizyta w gabinecie okulisty?

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to świadczenie udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych. których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.
Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:
• oddziału kardiologii,
• oddziału kardiochirurgii,
• oddziału chorób wewnętrznych,
• poradni kardiologicznej.

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustala lekarz ośrodka dziennego. NFZ finansuje rehabilitację do 24 dni w ciągu kwartału.

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym

Rehabilitacja prowadzona jest w naturalnych podziemnych komorach solnych przy wykorzystaniu ich specyficznego mikroklimatu, w celu poprawy sprawności funkcjonowania układu oddechowego. Czas trwania terapii ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego i nie może ona być krótsza niż 14 dni i nie dłuższa niż 24 dni.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

Świadczenia te skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej.

Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa

Przeznaczona jest dla pacjentów, wymagających wszechstronnego postępowania usprawniającego i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych. Skierowania wystawiane są przez lekarzy specjalistów poszczególnych oddziałów. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie. Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni, średnio po pięć zabiegów dziennie.

Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna

Skierowana jest do pacjentów wszystkich grup wiekowych ze schorzeniami neurologicznymi, wymagających jednocześnie całodobowego nadzoru.
Realizowana jest przez oddziały rehabilitacji neurologicznej i oddziały o profilu ogólnorehabilitacyjnym.
Wybór rodzaju rehabilitacji ustala lekarz oddziału szpitalnego na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, dysfunkcji układu nerwowego i oceny stopnia niepełnosprawności. Czas trwania zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej.

Stacjonarna rehabilitacja pulmonologiczna

Adresowana jest do pacjentów wymagających kontynuacji leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego. Odbywa się w szpitalu.
Kieruje na nią lekarz oddziału szpitalnego, gdzie obywało się podstawowe leczenie.
Trwa do 3 tygodni przez 6 dni w tygodniu, średnio pięć zabiegów dziennie.

Stacjonarna rehabilitacja kardiologiczna

Udzielana jest chorym bez powikłań pooperacyjnych lub po ich ustąpieniu. Termin przyjęcia do oddziału rehabilitacji uzgadniają między sobą lekarz oddziału szpitalnego z lekarzem kierującym. Czas trwania rehabilitacji wynosi do czterech tygodni w przypadku zawału serca lub operacji wieńcowej lub zastawkowej, a do dwóch tygodni po koronaroplastyce (udrożnieniu naczyń wieńcowych), ostrym incydencie wieńcowym bez wykonania koronaroplastyki lub operacjach kardiochirurgicznych bez wykonania sternotomii (przecięcia mostka). Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu obejmuje działania ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.

    Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia

www.nfz.gov.pl

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA