Długotrwałe siedzenie przy biurku skutkuje problemami z kręgosłupem

Mediacje – sposób na ograniczenie stresu

Sala sądowa jest dla wielu osób miejscem, gdzie nigdy nie chcieliby się znaleźć. Zazwyczaj sprawy sądowe dotyczą bardzo drażliwych kwestii, w których osoby nie potrafiły się porozumieć bez konfliktu z innymi. Uniknięcie stresu związanego z tego rodzaju sytuacją jest, jednak możliwe.
/ 07.10.2009 13:52
Długotrwałe siedzenie przy biurku skutkuje problemami z kręgosłupem

Stres, którego można uniknąć - mediacje zamiast sądu

Coraz częściej spotykanym sposobem rozwiązywania sporów jest zastosowanie alternatywnego rozwiązywania problemów do którego należą mediacje. Podczas procesu mediacji bezstronny mediator pomaga osiągnąć porozumienie osobom będącym w konflikcie. Profesjonalny mediator daje możliwość rozwiązania sporu poprzez stworzenie bezpiecznej, poufnej, a co za tym idzie bezstresowej atmosfery między osobami będącymi w konflikcie. Alternatywne sposoby rozwiązywania problemów z reguły prowadzone są poza salą sądową, na neutralnym gruncie i dają możliwość wypracowania ugody, która w rezultacie zadowoli obie strony postępowania mediacyjnego. Dzięki mediacji możliwa jest swobodna rozmowa pomiędzy osobami pozostającymi w konflikcie, co sprzyja swobodnym wypowiedziom i rozładowaniu emocji w przyjaznej atmosferze.

Zobacz też: Jak wzbogacać swoje życie emocjonalne?

Rodzaje mediacji

Jest to bowiem proces ludzki, a nie sądowy, pomagający wyjaśnić zaistniałe problemy w społeczeństwie. Decyzja o wszczęciu postępowania mediacyjnego jest dobrowolna i zależy wyłącznie od zainteresowanych. Każda ze stron, jak również sam mediator ma możliwość przerwania procesu mediacji jeżeli uzna, że nie widzi szans na wypracowanie zadowalającego kompromisu. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby mediacja dobiegła końca,a uczestnicy byli w stanie podać sobie dłonie na znak pojednania i zakończenia jakże stresującej dla nich sytuacji.

Wyróżniamy następujące obszary mediacyjne: postępowanie cywilne (w tym sprawy rodzinne i gospodarcze), spory z zakresu prawa pracy ( również spory zbiorowe), prawo administracyjne, jak również postępowanie karne i postępowanie w sprawach nieletnich, spotykamy również mediacje szkolne i rówieśnicze. Każda mediacja powinna opierać się na kilku ważnych zasadach, zaliczmy do nich:

Dobrowolności

Uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji, na pierwszym spotkaniu obowiązkiem mediatora jest odebranie od stron dobrowolnej zgody na mediację. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Jednocześnie wiąże się to z przystąpieniem do mediacji w dobrej wierze i dobrowolnym wypełnianiem wszystkich przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.

Bezstronności

Strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Przejawem braku profesjonalizmu jest, gdy mediator podejmuje się prowadzenia mediacji będąc spokrewnionym z którąś ze stron lub pozostając z nią w jakichkolwiek innych związkach. Mediator, jako strażnik procedury mediacyjnej, nie staje po żadnej stronie. Nie wyróżnia żadnej z nich. Respektując godność stron mediator umożliwia im odnoszenie się do siebie
z szacunkiem.

Neutralności

Mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań, kwestia jak rozwiązać spór należy do stron. Mediator stara się te postanowienia urealnić i ukonkretnić. Nie podpowiada stronom własnych rozwiązań, nawet gdyby uznał je za lepsze. Mediator też nie narzuca stronom swojego światopoglądu i wartości.

Poufności i akceptowalność

Wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom. Efektem pracy mediatora ze stronami jest spisana ugoda i protokół lub sprawozdanie. Protokół lub sprawozdanie zawierają jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji.Mediator powinien być zaakceptowany przez strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Proces mediacji kieruje się też pewnymi regułami i zasadami. Zostają one ustalone na początku wspólnego posiedzenia i zaakceptowane przez wszystkich uczestników mediacji. W przypadku braku akceptacji reguł i zasad mediacja nie może być przeprowadzona.

Zobacz też:Kalejdoskop emocji

Bezinteresowności

Mediator nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści, nie może mieć żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody.

Profesjonalizm i szacunek

Mediator stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nią zgodnie z dobrem i interesem stron. Mediator powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia z mediacji.Mediator szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem. W trakcie mediacji rozmawia się o zachowaniu i decyzjach ludzi, a nie ocenia się ludzi.Aby sprawa konfliktu między osobami nie przerodziła się w ogromny stres, który dopadnie wszystkie strony, warto skorzystać z pomocy osoby trzeciej, która nie jest zaangażowana emocjonalnie w sytuację sporu. Może się bowiem okazać, że zamiast procesu na sali sądowej, osobom wystarczy spokojna, rzeczowa rozmowa dotycząca potrzeb poszczególnych stron.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!